Inlogg deltagare

Vi på Biogas Öst hjälper gärna våra medlemmar att driva sina projektidéer vidare, t.ex. genom att stödja med ansökningar om medfinansiering, med projektledning eller kontaktförmedling. Om du har en projektidé fyll då i mallen som länkas till nedan skicka den till någon av oss på Biogas Öst så hör vi av oss inom kort för att diskutera möjliga vägar framåt!

Utveckling av projektidé

Biogas Öst driver tillsammans med JTI (projektägare), SLU, IVL och Swedish Biogas International ett projekt kring nya tekniker och koncept för mer konkurrenskraftig produktion av LBG i skala som bättre passar dagens befintliga biogasanläggningar. Inom projektet genomförs labbtester med ny teknik för polering av uppgraderad biogas samt analys och utvärdering av hur denna teknik kan införlivas i befintliga LBG-koncept i en tänkt typanläggning på ett miljö- och kostnadsmässigt effektivt vis. 

Huvudsaklig finanisär av projektet är Vinnova. Övrig finansiering står projektparterna själva för.

Projektledare: Björn Isaksson
Projektperiod: 2015-11-01 - 2017-12-31

Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Projektet är en förstudie med syfte att undersöka möjligheter och intresse för att etablera tankställen för biogas i små och medelstora kommuner i Östra Mellansverige-regionen. Såväl tekniska som ekonomiska och marknadsmässiga aspekter ska vägas in och "nya" affärsmodeller eller samarbets-konstellationer ska föreslås. Erfarenheter, upplägg och tillvägagångssätt kommer att samlas i en handbok för allmän spridning.

Inom projektet har gis-kartor utvecklats med information om publika gastankstationer i Östra Mellansverige, dessa finns att ladda ned här!

Inom projektet har följande material tagits fram:

Småskaliga tankställen för biogas, exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar - En rapport med goda exempel på nya affärslösningar och tekniska koncept som kan förenkla uppförandet av gastankställen.

Vägen till ett gastankställe i din kommun - En handbok med goda exempel samt råd och stöd till kommuner som vill bidra till etableringen av ett gastankställe i sin kommun, baserad på den mer omfattande rapporten ovan.

The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy - En vetenskaplig rapport framtagen av LiU-Biogas Research Center som utreder biogasens roll i en cirkulär ekonomi och i ett hållbart samhälle.

Biogasens samhällsnyttor i en cirkulär ekonomi - En broschyr om biogasens roll i en cirkulär ekonomi, baserad på den mer omfattande rapporten ovan.

Omvärldsanalys, förutsättningar för småskaliga tankställen i Östra Mellansverige - Rapport som sammanställer resultaten från intervjuer med kommuner i Östra Mellansverige och innefattar enklare förstudier för identifierade nyckelkommuner.

 

Finansiering:
- Tillväxtverket (EU:s regionala utvecklingsfond)
- Regionförbundet Uppsala
- Regionförbundet Sörmland
- Region Örebro län
- Region Östergötland
- Länsstyrelsen Västmanland
- Länsstyrelsen Uppsala
- Länsstyrelsen Södermanland
- Heby kommun
- E.ON
- AGA
- Nordic Gas Solutions
- JTI


Projektperiod: 2016-01-01 - 2016-09-30

Förstudie: Regional utveckling av infrastruktur för biogas

Biogas Öst driver projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion som behandlar frågor kring metanutsläpp och luktproblematik vid produktion av biogas. Projektet ämnar att ta ett samlat grepp om dessa frågor för att underlätta vid tillståndsprocessen för nya biogasanläggningar i Sverige.

Projektets huvudfinansiärer är:
- Västra Götalandsregionen
- Region Skåne
- Länsstyrelsen Stockholm
- Avfall Sverige

Resterande medel kommer från Swedish Biogas International, SYSAV Utveckling, Trollhättan Energi, Göteborg Energi, Energigas Sverige, Borås Energi och Miljö, JTI samt Käppalaförbundet.

Projektledare: Suzette Westling
Projektperiod: 2014 - 2015
 

Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Biogas Öst driver projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att studera förutsättningar och möjligheter för ett framtida regionalt biogasnät i regionen. Projektet skall bl.a. gräva i frågor såsom marknadsförutsättningar, regelverk, markåtkomst, m.m. Energimyndigheten bidrar med 40 % finansiering via SGC (Samverkansprogrammet Energigasteknik). Resterande medel kommer från följande branschaktörer:

- Stockholm Gas
- Swedegas
- E.ON Gas
- AGA
- Eskilstuna Energi & Miljö
- Svensk Växtkraft
- Biogasbolaget i Mellansverige
- SYVAB
- Scandinavian Biogas Fuels
- LRF

Slutrapport
Delrapport: Utredning av förutsättningar för regionalt biogasnät
Delrapport: Investeringskostnad för regionalt biogasnät

Projektperiod: 2013-12-01 - 2014-12-31
Projektledare: Jonas Forsberg

Biogasnät i Mälardalen

I projektet ska nya tekniker och råvaror för att producera biogas från avfall demonstreras. Tillsammans med Vafab Miljö, NeoZeo, Cortus och JTI kommer Biogas Öst under fem år verka för att maximera biogasproduktionen i regionen. Teknikerna som kommer att testas är torrötning (Vafab Miljö), förgasning (Cortus) och småskalig uppgradering (NeoZeo). Biogas Öst ansvarar för projektledning och informationsaktiviteter och JTIs roll i projektet är att utvärdera resultat. Projektet finansieras av:

EUs finansiella intrument LIFE
Projektdeltagarna
Regionförbunden i Uppsala, Örebro, Östergötland och Sörmland
Länsstyrelsen i Västmanland
Stockholms Läns Landsting

Projektet har en egen websida: www.biogasxpose.eu

Projektledare: Martin Ahrne
Projektperiod: 2013-2018

Biogas XPOSE

Projektet More Baltic Biogas Bus är en förlägning av Baltic Biogas Bus som pågick 2009-2012. Förlägningen fokuserar på ökad uppgradering av biogas för kollektivtrafikens bussar i Östersjöregionen, samt effektivare anvädning av biogas i bussar. Bl.a. ska det investeras i - och testas och utväderas - biogashybridbussar och eco-driving för ökad bränsleeffektivitet. Biogas Öst ansvarar för kommunikation och informationsspridning i och kring projektet. Besök projektets hemsida och kolla in denna kortfattade broschyr för mer information.

Projektledare: Jonas Forsberg
Projektperiod: 2013-06 - 2015-01

More Baltic Biogas Bus

Tillsammans med Biogas Syd driver Biogas Öst ett kampanjprojekt för ökad anvädning av biogas som fordonsbränsle. Projektet finansieras i huvudsak av Energimyndigheten och ska fokusera på marknadsbyggande aktiviteter riktade till en rad olika målgrupper. Biogas Östs fokus i projektet ligger på offentlig upphandling som verktyg för att främja en ökad biogasanvändning i transportsektorn. Vi har tagit fram ett handledande dokument, som kompletterar Miljöstyrningsrådets material, för de offentliga aktörer som vill ställa mer offensiva krav i upphandlingar. Med extra stöd från Länsstyrelserna i Södermanland och Östergötland har handledningen även kompletterats med en broschyr med goda exempel.

Handledning

Goda exempel

Projektledare: Jonas Forsberg
Projektperiod: 2013-04 - 2015-03

Informationskampanj för biogas

Biogas Öst driver projektet Tillståndsprocess Biogas som finansieras av Jordbruksverket, Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Skåne samt Energigas Sverige, JTI och övriga regionala biogasorganisationer.

Inom projektet kommer det att genomföras workshops i hela landet där länsstyrelsernas handläggare och miljöprövningsdelegationer kan möta branschen och diskutera tillståndsfrågan. Projektet ska resultera i två konkreta dokument, en handledning med tips och råd för den som ska söka tillstånd för biogasproduktion, samt ett dokument med tips och råd till länsstyrelserna.

Projektledare: Beatrice Tognyson Klemme
Projektperiod: 2012-2013

Tillståndsprocess Biogas

Projektets övergripande syfte är att bidra till att Uppsala läns stora biogaspotential förverkligas. Fokus är att öka biogasproduktionen från lantbruket men även andra delar av biogasens värdekedja kommer att ingå.
Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är att kartlägga möjliga samarbeten mellan lantbrukare och andra biogasintressenter för att på så sätt minska den enskilda lantbrukarens finansiella risk, en biogaskurs för lantbrukare, framtagande av en biogasstrategi för Uppsala län samt medfinansiering av ett antal förstudier för gårdsbaserad biogas.
Projektet kommer att pågå under tre år med start 2012 och finansieras till 50 procent av landsbyggsprgrammet. Övriga medfinasieriärer är Regionförbundet Uppsala län,Uppsala Kommun, Knivsta Kommun, Håbo Kommun, Enköpings Kommun, Lantbrukarnas Riksförbund samt Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektledare: Martin Ahrne
Projektperiod: 2012-2014

Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt