Avslutade projekt

Om ossAvslutade projekt

InfraBiogas Öst, 2010-2012

Projektledare: Jonas Forsberg

Projekttid: juni 2010 till dec 2012

Syftet med projektet är att utbilda, förankra och utreda frågor kring biogas och "optimal" distribution i hela regionen. Projektet ska även bidra till ökad samverkan i regionen och förenkla planeringen av energiinfrastruktur genom sektorsöverskridande kartläggning av biogasens förutsättningar och möjligheter. Viktigt är också att öka kunskapen om biogas bland politiker och bidra till ökad produktion, förbättrad distribution samt ökad konsumtion av biogas i regionen. 
En ytterligare viktig aspekt är att fokusera på biogasens roll som motor för tillväxt och sysselsättning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Stockholms Läns landsting, Regionförbunden i Uppsala, Örebro, Östergötland och Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland och Stockholm samt de privata aktörerna E.ON. Gas, AGA och Stockholm Gas. Ytterligare ett antal aktörer går in med medfinansiering i form av egen tid.


Vägval 2030

Projektledare: Felix Ek

Projekttid: 2018-2020

Vägval 2030 är ett samverkansprojekt som drivs av Region Örebro län i samverkan med BioDriv Öst samt Örebro universitet och Sveriges Åkeriföretag. Projektets mål är att ta fram en handlingsplan för hur Region Örebro ska arbeta för att ställa om fordon och drivmedel i riktning mot att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Handlingsplanen tas fram genom att först identifiera nuläget i regionen avseende fordon, drivmedelsanvändning och förutsättningar för biodrivmedelsproduktion. Därefter tas en målbild för 2030 och olika framtidsscenarier för utvecklingen vad gäller transportsystemet i Örebro län fram och utifrån dessa görs en gapanalys mellan nuläge och målläge. Det mynnar ut i en handlingsplan för omställning av transportsektorn i länet, där de områden som för regionen anses viktigast att arbeta inom identifieras och prioriteras. Handlingsplanen ska också specificera åtgärder och tidshorisonter och genomförandeplaner med preciserade milstolpar.


InfraBiogas Öst, 2010-2012

Projektledare: Jonas Forsberg

Projekttid: 2010-2012

Optimerad biogasdistribution i östra Mellansverige

Syftet med projektet är att utbilda, förankra och utreda frågor kring biogas och "optimal" distribution i hela regionen. Projektet ska även bidra till ökad samverkan i regionen och förenkla planeringen av energiinfrastruktur genom sektorsöverskridande kartläggning av biogasens förutsättningar och möjligheter. Viktigt är också att öka kunskapen om biogas bland politiker och bidra till ökad produktion, förbättrad distribution samt ökad konsumtion av biogas i regionen. 

En ytterligare viktig aspekt är att fokusera på biogasens roll som motor för tillväxt och sysselsättning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Stockholms Läns landsting, Regionförbunden i Uppsala, Örebro, Östergötland och Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland och Stockholm samt de privata aktörerna E.ON. Gas, AGA och Stockholm Gas. Ytterligare ett antal aktörer går in med medfinansiering i form av egen tid.

Slutrapport: resultat, diskussion, vision
Rapport: Metanslipp i biogaskedjan - minimera utsläppet av pengar
Broschyr: InfraBiogas Öst 2010-2012
Delrapport InfraBiogas Öst 2012
Rapport: Utgångspunkter, utsiker & utmaningar - SWOT-analys för Biogas Östs region

Rapport: Utbud & efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen (uppdatering 2012)
Delrapport InfraBiogas Öst 2011
Rapport: Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion
Rapport: Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region
Rapport: Biogasdistribution, från lokal till regional hantering
Rapport: Biogas, Tillväxt och Sysselsättning
Rapport: Metan från förgasning av biomassa - en potentialstudie i Biogas Öst-regionen
Rapport: Matavfall blir biogas - fem goda exempel
Delrapport InfraBiogas Öst 2010
Informationsbroschyr InfraBiogas Öst


Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige

Projektledare: Björn Isaksson

Projekttid: 2016-10-01 - 2020-01-31

Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta omställningen samt utgöra ett föredöme. 17 Offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan från transporter med 20 procent genom att i större utsträckning än tidigare effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. De offentliga aktörerna har därmed även bidragit till en grön regional tillväxt, skapat en utökad infrastruktur och marknad för förnybara alternativ inom transportsektorn samt påskyndat omställningen till en cirkulär ekonomi.

Deltagande organisationer får stöd inom områdena förnybara drivmedel, energieffektivare transporter och beteende-förändringar. Stödet kan bestå av till exempel individuell rådgivning, kompetensutveckling eller nätverksmöten.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Biogas Öst. 

Projekthemsida


Hållbara transporter i Östergötland

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2017-01-01 - 2019-12-31

Projektets syfte är att region Östergötland ska ta ett samlat grepp på resurser och möjligheter, när det gäller omställningen till en fossiloberoende transportsektor. Genom kunskapsinsamling och analys ska grunden läggas till en utveckling av regionens framtida transportflöden som är i samklang med uppsatta mål om fossilfrihet. Utifrån förutsättningarna ska en strategi tas fram, som påskyndar omställningen till en hållbar transportsektor i Östergötland.


Förstudie: Regional utveckling av infrastruktur för biogas

Projektledare: Erica Nyberg

Projekttid: 2016-01-01 - 2016-09-30

Projektet är en förstudie med syfte att undersöka möjligheter och intresse för att etablera tankställen för biogas i små och medelstora kommuner i Östra Mellansverige-regionen. Såväl tekniska som ekonomiska och marknadsmässiga aspekter ska vägas in och "nya" affärsmodeller eller samarbets-konstellationer ska föreslås. Erfarenheter, upplägg och tillvägagångssätt kommer att samlas i en handbok för allmän spridning.

Inom projektet har gis-kartor utvecklats med information om publika gastankstationer i Östra Mellansverige, dessa finns att ladda ned här!

Finansiering:
- Tillväxtverket (EU:s regionala utvecklingsfond)
- Regionförbundet Uppsala
- Regionförbundet Sörmland
- Region Örebro län
- Region Östergötland
- Länsstyrelsen Västmanland
- Länsstyrelsen Uppsala
- Länsstyrelsen Södermanland
- Heby kommun
- E.ON
- AGA
- Nordic Gas Solutions
- JTI


Utveckling Biodriv Öst

Projektledare: Olof Gunnarsson

Projekttid: 2017-02-23 - 2020-06-20

Omställningen till en fossilfri transportsektor är högaktuell och utgör en av våra största framtidsutmaningar. Dessutom
är det ett utmanande arbete att nå fossilfria transporter på ett hållbart sätt. Det är lätt att fastna i komplexa och tidskrävande frågor då alternativen och möjligheterna är många. Få hjälp i arbetet genom BioDriv Öst - nätverket som driver på utvecklingen och tillhandahåller expertkompetens inom området med en tydlig anknytning till er region. Nätverket utgör också en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte för alla aktörer som går med och vill ligga i framkant i arbetet för fossilfria transporter.

BioDriv Öst har gemensamt initierats av regionens aktörer - för att stimulera utvecklingen av förnybara alternativ i transportsektorn i Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län. Nätverket består redan av över fyrtio organisationer från såväl offentlig sektor, näringsliv som forskning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Örebro, Biogas Öst samt samtliga länsstyrelser och regioner i de sex länen.


Biogas XPOSE

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2013-2018

I projektet ska nya tekniker och råvaror för att producera biogas från avfall demonstreras. Tillsammans med Vafab Miljö, NeoZeo, Cortus och RISE kommer Biogas Öst under fem år verka för att maximera biogasproduktionen i regionen. Teknikerna som kommer att testas är torrötning (Vafab Miljö), förgasning (Cortus) och småskalig uppgradering (NeoZeo). Biogas Öst ansvarar för projektledning och informationsaktiviteter och RISEs roll i projektet är att utvärdera resultat. Projektet finansieras av:

EUs finansiella intrument LIFE
Projektdeltagarna
Regionförbunden i Uppsala, Örebro, Östergötland och Sörmland
Länsstyrelsen i Västmanland
Stockholms Läns Landsting

Projektet har en egen websida: www.biogasxpose.eu


Baltic Biogas Bus, 2009-2012

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2009-2012

Biogas Öst är med som partner i detta treåriga EU projekt med 12 partners från åtta olika länder. Storstockholms Lokaltrafik (SL) är projektägare. Syftet med projektet är att stimulera städer i östersjöregionen att använda biogasbussar. Projektet kommer att skapa strategier för ökad användning av biogas men även analysera vilka åtgärder som behövs för förbättrad biogasproduktion, distribution och bussfordonspark.

Projektet har en egen hemsida: www.balticbiogasbus.eu


Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Projektledare: Björn Isaksson

Projekttid: 2015-11-01 - 2017-12-31

Biogas Öst driver tillsammans med JTI (projektägare), SLU, BioMil och Swedish Biogas International ett projekt kring nya tekniker och koncept för mer konkurrenskraftig produktion av LBG i skala som bättre passar dagens befintliga biogasanläggningar. Inom projektet genomförs labbtester med ny teknik för polering av uppgraderad biogas samt analys och utvärdering av hur denna teknik kan införlivas i befintliga LBG-koncept i en tänkt typanläggning på ett miljö- och kostnadsmässigt effektivt vis. 

Huvudsaklig finanisär av projektet är Vinnova. Övrig finansiering står projektparterna själva för.


Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Projektledare: Erica Nyberg

Projekttid: 2015-11-01 - 2017-12-31

Biogas Öst driver tillsammans med JTI (projektägare), SLU, BioMil och Swedish Biogas International ett projekt kring nya tekniker och koncept för mer konkurrenskraftig produktion av LBG i skala som bättre passar dagens befintliga biogasanläggningar. Inom projektet genomförs labbtester med ny teknik för polering av uppgraderad biogas samt analys och utvärdering av hur denna teknik kan införlivas i befintliga LBG-koncept i en tänkt typanläggning på ett miljö- och kostnadsmässigt effektivt vis. 

Huvudsaklig finanisär av projektet är Vinnova. Övrig finansiering står projektparterna själva för.


Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Projektledare: Suzette Westling

Projekttid: 2014 - 2015

Biogas Öst driver projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion som behandlar frågor kring metanutsläpp och luktproblematik vid produktion av biogas. Projektet ämnar att ta ett samlat grepp om dessa frågor för att underlätta vid tillståndsprocessen för nya biogasanläggningar i Sverige.

Projektets huvudfinansiärer är:
- Västra Götalandsregionen
- Region Skåne
- Länsstyrelsen Stockholm
- Avfall Sverige

Resterande medel kommer från Swedish Biogas International, SYSAV Utveckling, Trollhättan Energi, Göteborg Energi, Energigas Sverige, Borås Energi och Miljö, JTI samt Käppalaförbundet.


Energieffektiva Lantbruk, 2010-2011

Projektledare: Hans Jältorp, Energikontoret i Mälardalen

Projekttid: 2010-2011

Energikontoret i Mälardalen driver ett projekt som har syftet att öka jordbrukets konkurrenskraft genom att minska kostnaderna för inköpt energi. Energimätningar ska genomföras på tre olika gårdar, en större mjölkgård, svingård och hönsgård, för att identifiera de stora energiförbrukarna i respektive produktionsinriktning. Därefter kommer lämpliga energieffektiviseringsåtgärder att presenteras. Nästa steg blir att undersöka hur lantbruken kan bli självförsörjande på energi genom de energikällor som finns på gården. I första hand kommer förstudier för biogas från gödsel att genomföras. Biogas Öst, Länsstyrelsen i Södermanland, Götene Gårdsgas, LRF Mälardalen och Maskinringen Sörmland är samarbetspartners i projektet.

Sammanfattande projektbeskrivning
Mer information finns på Energikontorets hemsida www.energikontor.se


Biogasnät i Mälardalen

Projektledare: Jonas Forsberg

Projekttid: 2013-12-01 - 2014-12-31

Biogas Öst driver projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att studera förutsättningar och möjligheter för ett framtida regionalt biogasnät i regionen. Projektet skall bl.a. gräva i frågor såsom marknadsförutsättningar, regelverk, markåtkomst, m.m. Energimyndigheten bidrar med 40 % finansiering via SGC (Samverkansprogrammet Energigasteknik). Resterande medel kommer från följande branschaktörer:

- Stockholm Gas
- Swedegas
- E.ON Gas
- AGA
- Eskilstuna Energi & Miljö
- Svensk Växtkraft
- Biogasbolaget i Mellansverige
- SYVAB
- Scandinavian Biogas Fuels
- LRF

Slutrapport
Delrapport: Utredning av förutsättningar för regionalt biogasnät
Delrapport: Investeringskostnad för regionalt biogasnät


Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad, 2010-2011

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: april 2010 - mars 2011

Syftet med projektet är att skapa intresse bland beslutsfattare och politiker i Södermanland genom att visa på hur LänsTrafiken Sörmland kan övergå till biogas som huvudsakligt drivmedel. Under projektets gång kommer en rapport tas fram som visar på var biogas till länstrafiken kan produceras och exempel på kostnader för att övergå till gasbussar. Projektet kommer också att bedriva kunskapshöjande verksamheter för lantbrukare och beslutsfattare.

Projektet finansieras av LRF, Nyköpings kommun, Länsstyrelsen Södermanlands län, Eskilstuna Energi & Miljö och LänsTrafiken i Sörmland.

Rapport om regionbussar i Sörmland
Utredning om upphandling av lokalt producerad biogas
Faktablad om gårdsbiogas


Förstudie biogas Västmanland, 2009-2010

Projektledare: Tomas Wadström

Projekttid: juni 2009 - maj 2010

- Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län - behovet finns!

Projektet har utförts i syfte att ta ett samlat grepp över biogasutvecklingen i Västmanlands län för att identifiera möjligheter till nya produktionsanläggningar, uppgraderingsanläggningar, tankställen samt ledningsdragningar. Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i 

Västmanland, LRF och Vafab Miljö men även av övriga samarbetspartners d v s AB Västerås Lokaltrafik, Energikontoret i Mälardalen, Svensk Växtkraft, Sala Heby Energi samt Sala, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Köping, Kungsör, Fagersta och Norbergs kommuner.

Sammanfattande projektbeskrivning
Slutrapport


More Baltic Biogas Bus

Projektledare: Jonas Forsberg

Projekttid: 2013-06 - 2015-01

Projektet More Baltic Biogas Bus är en förlägning av Baltic Biogas Bus som pågick 2009-2012. Förlägningen fokuserar på ökad uppgradering av biogas för kollektivtrafikens bussar i Östersjöregionen, samt effektivare anvädning av biogas i bussar. Bl.a. ska det investeras i - och testas och utväderas - biogashybridbussar och eco-driving för ökad bränsleeffektivitet. Biogas Öst ansvarar för kommunikation och informationsspridning i och kring projektet. Besök projektets hemsida och kolla in denna kortfattade broschyr för mer information.


MaDeGasCar, 2007-2010

Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme

Projekttid: sept 2007 - feb 2010

Energikontoret i Mälardalen (Biogas Öst) har deltagit i EU projektet MaDeGasCar (Market Development for Gas driven Cars) som har haft för avsikt att utveckla marknaden för gasfordon. Fjorton partners från tio olika länder deltog i projektet.

Madegascar nyhetsbrev 1
Madegascar nyhetsbrev 2
Madegascar nyhetsbrev 3
Madegascar nyhetsbrev 4
Madegascar nyhetsbrev 5
Till MaDeGasCars hemsida www.madegascar.eu

Slutrapport


Informationskampanj för biogas

Projektledare: Jonas Forsberg

Projekttid: 2013-04 - 2015-03

Tillsammans med Biogas Syd driver Biogas Öst ett kampanjprojekt för ökad anvädning av biogas som fordonsbränsle. Projektet finansieras i huvudsak av Energimyndigheten och ska fokusera på marknadsbyggande aktiviteter riktade till en rad olika målgrupper. Biogas Östs fokus i projektet ligger på offentlig upphandling som verktyg för att främja en ökad biogasanvändning i transportsektorn. Vi har tagit fram ett handledande dokument, som kompletterar Miljöstyrningsrådets material, för de offentliga aktörer som vill ställa mer offensiva krav i upphandlingar. Med extra stöd från Länsstyrelserna i Södermanland och Östergötland har handledningen även kompletterats med en broschyr med goda exempel.

Handledning

Goda exempel


Förankring Biogas Öst, 2009

Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme

Projekttid: juni - november 2009

Projektet har finansierats av strukturfondsprogrammet östra Mellansverige. Syftet med projektet har varit att uppnå en djupare förankring av Biogas Öst i regionen. Bland annat har nätverksmöten arrangerats i varje län och en gemensam regional studie har genomförts för att öka kunskapen om regionen och bidra till biogasutvecklingen.

Sammanfattande projektbeskrivning
Slutrapport


Tillståndsprocess Biogas

Projektledare: Beatrice Tognyson Klemme

Projekttid: 2012-2013

Biogas Öst driver projektet Tillståndsprocess Biogas som finansieras av Jordbruksverket, Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Skåne samt Energigas Sverige, JTI och övriga regionala biogasorganisationer.

Inom projektet kommer det att genomföras workshops i hela landet där länsstyrelsernas handläggare och miljöprövningsdelegationer kan möta branschen och diskutera tillståndsfrågan. Projektet ska resultera i två konkreta dokument, en handledning med tips och råd för den som ska söka tillstånd för biogasproduktion, samt ett dokument med tips och råd till länsstyrelserna.


Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2012-2014

Projektets övergripande syfte är att bidra till att Uppsala läns stora biogaspotential förverkligas. Fokus är att öka biogasproduktionen från lantbruket men även andra delar av biogasens värdekedja kommer att ingå.
Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är att kartlägga möjliga samarbeten mellan lantbrukare och andra biogasintressenter för att på så sätt minska den enskilda lantbrukarens finansiella risk, en biogaskurs för lantbrukare, framtagande av en biogasstrategi för Uppsala län samt medfinansiering av ett antal förstudier för gårdsbaserad biogas.
Projektet kommer att pågå under tre år med start 2012 och finansieras till 50 procent av landsbyggsprgrammet. Övriga medfinasieriärer är Regionförbundet Uppsala län,Uppsala Kommun, Knivsta Kommun, Håbo Kommun, Enköpings Kommun, Lantbrukarnas Riksförbund samt Sveriges Lantbruksuniversitet.


 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland