Medlemmar

Om ossMedlemmar

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Biogasbolaget i Mellansverige AB samägs av kommunerna i Karlskoga, Kumla och Örebro. Syftet med bolaget är att öka produktionen och användningen av biogas som drivmedel i regionen. Företagets produktionsanläggning är placerad på Mosseruds återvinningsanläggning utanför Karlskoga. I anläggningen samrötas matavfall från kommuninvånarna i en rad kommuner i regionen samt energigröda och gödsel från traktens lantbrukare. 

Coop

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med cirka 800 butiker från norr till söder. Ända sedan starten 1899 har syftet varit att samla styrkan av många medlemmars konsumtion, och dessa lägger tillsammans grunden för verksamheten. Coops vision är att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel, där mat, hållbarhet och hälsa går hand i hand.

Cortus Energy

Cortus Energy har sedan 2006 arbetat med att utveckla en lösning för småskalig förgasning av biomassa. Företaget driver idag en anläggning i Köping och planerar att även investera i större anläggningar.

Ekogas

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning.

Enköpings kommun

Enköping strävar efter att vara en föregångskommun inom energi- och miljöområdet. Enköping har sedan flera år ett kraftvärmeverk som levererar såväl grön el som värme från biobränsle. Vattenreningsverket i Enköping rötar i dagsläget sitt slam och använder biogasen till egen uppvärmning.

Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Tillsammans med Strängnäs Energi äger Eskilstuna Energi och Miljö anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. I dag produceras och uppgraderas biogas av avloppsslam vid Ekebyverket.

Gasum

Gasum har många års erfarenhet av fullskalig industriell framställning av biogas och de erbjuder fullständiga process- och produktionslösningar för biogasanläggningar. Gasum har flera anläggningar där de producerar både komprimerad och flytande biogas.

Håbo kommun

Håbo kommun antog 2008 målsättningen att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. Transportfrågan är den största utmaningen för att nå den målsättningen och därför arbetar kommunen på flera olika nivåer genom samhällsplanering, detaljplanering, information, miljöstrategi samt genom samarbeten för att stimulera hållbara transporter inom och till Håbo kommun.

ICA

ICA Sverige är en av de största dagligvaruaktörerna i Sverige med sina cirka 1300 butiker. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation.

Järfälla kommun

Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera. I slutet av 2020 signerade kommunen tillsammans med fler aktörer Europas första klimatkontrakt. Kontraktet innebär att deltagarna åtar sig att snabba på omställningen till en klimatneutral stad genom smart teknik, hållbar samhällsplanering och samverkan med såväl lokalt näringsliv som kommuninvånare.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlemskommunerna.

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord, skog och trädgård, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. Biogas är en av flera möjliga energiråvaror som Sveriges lantbrukare kan tillhandahålla. Genom att kombinera livsmedels- och energiproduktion kan den framtida lantbrukaren bli en stor energiproducent.

Linde

I samarbete med sina kunder utvecklar Linde totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik möjliggör de för kunder att öka såväl lönsamhet som säkerhet och kvalitet samtidigt som miljön skyddas. Linde bygger och driver tankställen samt distribuerar biogas i Stockholmsområdet och har satsat långsiktigt på biogas sedan 2004. Fram till 2020 hette företaget AGA.

Linköpings kommun

Linköpings kommun tar aktivt ställning i klimatfrågan genom att göra kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Kommunen har som mål att vara koldioxidneutrala år 2025. Några av kommunens klimatsatsningar är ambitiösa satsningar på biogas sedan drygt 20 år tillbaka, en elcykelpool som ska ersätta bilresor och kraftfull utbyggnad av laddplatser för elbilar.

Linköpings universitet

Linköpings universitet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. Sedan 2012 är Linköpings universitet värd för nationella Biogas Research Center, BRC. Där bedrivs ledande forskning kring biogas med en bred tvärvetenskaplig inriktning och med stor internationell relevans.  

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar för att Västmanland ska bli en bättre plats att bo och verka på. En stor del av arbetet handlar om att främja länets utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Neste

Neste är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och de erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. På den svenska marknaden har Neste verkat sedan 1990-talet. Nestes förnybara diesel finns att tanka i stora delar av landet och görs bland annat på animaliskt fett från matindustriavfall och använd matolja.

Nordic Gas Solutions

Nordic Gas Solutions levererar nyckelfärdiga gashanteringssystem med fokus på tankstationer, gaslager och back-up anläggningar. Företaget är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Nordic Gas Solutions arbetar för att öka användning av energigas i samhället med inriktning mot transportsektorn.

Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Bolaget finns i hela Sverige och har ett rikstäckande servicenät med cirka 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem vill vara en föregångare i omställningen till förnybart och arbetar med flera förnybara drivmedel.

Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Varje dag gör 900 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Region Sörmland

Region Sörmland är en mötesplats för att samordna och utveckla regionala frågor. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, utbildning och kollektivtrafik. En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Därför arbetar Region Sörmland hela tiden systematiskt för att minska miljöpåverkan.

Region Uppsala

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar de med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för regionens invånare.

Region Västmanland

Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Regionen ansvarar även för att planera och samordna utvecklingen i länet. Varje dag sker ungefär 38 000 resor inom Västmanland med tåg eller buss. Regionens uppdrag är att se till att Västmanland har en väl fungerande kollektivtrafik och transportinfrastruktur.

Region Örebro län

Region Örebro läns uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom området energi och klimat arbetar de med energi- och klimatfrågor och verkar som ett regionalt energikontor. Regionen driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Region Östergötland

Region Östergötland arbetar för Östgötaregionens utveckling. I Östergötland arbetar redan i dag flera aktörer, både privata och offentliga, för biogasens utveckling. Regionen arbetar med marknadskompletterande insatser för att bidra till det långsiktiga förändringsarbetet med att utveckla en väl fungerande marknad. Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende forskningsinstitut som med sina 2800 anställda driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Sala Heby Energi

Sala Heby Energi ägs av Sala och Heby kommuner och är en miljöcertifierad lokal leverentör av el, värme och bredband. SHE tror på en långsiktigt hållbar utveckling och nyttjar förnyelsebara energikällor. De har även ett starkt biogasengagemang och har varit drivande i arbetet med att få till ett gastankställe i Sala.

Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas hjälper kunder och samarbetspartners med att utforma och driva biogasanläggningar med hög resurs- och energieffektivitet. Bolagets metoder för storskalig produktion och rening av biogas är förmodligen ett av de mest effektiva i världen. Till skillnad från många andra biogastillverkare lägger Scandinavian Biogas stort fokus på utveckling och finjustering av nedbrytningsprocessen.

Scania Sverige

Scania är en svensk lastbils- och busstillverkare som driver försäljning och service i över 100 länder. De tillverkar även industri- och marinmotorer samt erbjuder olika servicetjänster för deras produkter. Scania har varit en pionjär på området i 30 år och har idag det bredaste utbudet av fordon med förnybara drivmedel.

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU har som huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både i Sverige och i världen. SLU bedriver forskningsverksamhet och undervisning inom biogasprocessens mikrobiologi och potential.

SRV Återvinning

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. 

St1 Biogas

St1 är en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 procent inom marknaden för biogasfordon. St1 Biogas verksamhet är geografiskt placerad i olika delar av södra Sverige samt i Stockholm. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. St1 har sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas.

Stockholm Gas

Stockholm Gas säljer biogas, naturgas och stadsgas till hushåll, restauranger, industrier och fordonssektorn. Genom långsiktighet, transparens och kundfokus vill Stockholm Gas vara stockholmarnas självklara val – och en av Sveriges ledande gasleverantörer. Det ska vara enkelt att välja gas, att nyttja olika gasprodukter och att vara modern genom val av biogas.

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Rötgas från Stockholm Vatten och Avfalls avloppsreningsverk i Bromma och Henriksdal köps av Scandinavian Biogas som uppgraderar gasen till fordonsbränsle. 

Stockholms Stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Kommunen driver verksamheten Miljöbilar i Stockholm, som jobbar för att snabba på övergången till miljöbilar och förbättra tillgången till förnybara drivmedel. Stockholms stad har närmare 100 procent miljöbilar i sin egna fordonsflotta och över 80 procent av dem är eldrivna eller går på förnybart.

Storsthlm

Storsthlm driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av ledningar i politik och förvaltning i Stockholms 26 kommuner. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål inom välfärd och service till medborgarna. Storsthlm arbetar mot visionen genom att på kommunernas uppdrag stimulera samverkan och leda projekt som möter invånarnas behov av effektiva, hållbart finansierade välfärdstjänster av hög kvalitet.

Svealandstrafiken

Svealandstrafiken ansvarar för driften av kollektivtrafiken i Västmanlands samt Örebro län och ska verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt vid planering av trafik, reparation och underhåll av fordon. 2004 började Svealandstrafiken köra biogasdrivna fordon och idag drivs majoriteten av bussarna med biogas.

Svensk Biogas

Svensk Biogas köper, säljer och distribuerar flytande och komprimerad biogas i Östergötland samt Västervik. Biogasen produceras i Linköping på en produktionsanläggning som drivs av moderbolaget Tekniska verken. Svensk Biogas erbjuder ett drivmedel med bästa miljöprestanda, god tillgänglighet och kvalitet samt erbjuder eftertraktat biogödsel.

Svensk Växtkraft

Svensk Växtkraft ägs av VafabMiljö, se längre ner i listan.

UL

UL är en del av Region Uppsala och har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län. Målet är att så många som möjligt av länets invånare ska gå från bil till att åka buss eller tåg. Idag drivs majoriteten av bussarna av biogas och biodiesel.

Uppsala kommun

Uppsala kommun har under lång tid arbetat för att minska behovet av fossila bränslen. Bland annat som en av de första kommunerna som satsade på biogasproduktion. I dag förser Uppsalas biogasanläggning många bussar, lastbilar och personbilar med gas varje dygn. 

Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall i Uppsala. De driver en biogasanläggning där det insamlade matavfallet rötas till biogas. Biogasen uppgraderas och används för att försörja två tankstationer samt en bussdepå. 

VafabMiljö

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. VafabMiljö driver sex biogastankställen i regionen och en biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. På anläggningen behandlas matavfall och fettavskiljarslam från hela regionen som sedan utvinns till biogas och biogödsel.

Örebro kommun

Örebro kommun bedriver ett omfattande miljöarbete där klimatarbetet står i fokus. Målet är att energitillförseln inom kommunen baseras på förnybara energikällor år 2050. Gasverksamheten inom tekniska förvaltningen har bland annat i uppdrag att öka biogasanvändningen. Syftet med åtgärderna som genomförs är att få en ökad tillgänglighet av biogas samt skapa möjligheter för fler att tanka.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland