Inlogg deltagare

Sökfunktion

  Sök

Biogasbolaget i Mellansverige AB samägs av Karlskoga, Kumla och Örebro kommuner. Syftet med bolaget är att öka produktion och användning av biogas som drivmedel i regionen. Företagets produktionsanläggning är placerad på Mosseruds återvinningsanläggning utanför Karlskoga. I anläggningen samrötas matavfall från kommuninvånarna i en rad kommuner i regionen samt energigröda och gödsel från traktens lantbrukare. 

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Bolaget finns i hela Sverige och driver ca 200 bemannade stationer, 250 automatstationer, knappt 200 tankställen för tung trafik och 10 båtstationer. Preem vill vara en föregångare i omställningen till det förnybara och arbetar med såväl etanol, RME, BioDME som biogas och el.

Preem

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett kunskapsföretag som förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Företaget har bedrivit forskning kring miljöfrågor i mer än 50 år och låter idag ekologiska och sociala perspektiv samspela i alla sina uppdrag. Närmare 250 medarbetare inom varierande dicipliner arbetar för att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet

Håbo kommun antog 2008 målsättningen att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. Transportfrågan är den största utmaningen för att nå den målsättningen och därför arbetar kommunen på flera olika nivåer genom samhällsplanering, detaljplanering, information, miljöstrategi samt genom samarbeten så som Biogas Öst för att stimulera hållbara transporter inom och till Håbo kommun.

Håbo Kommun

AB Västerås Lokaltrafik (VL) ansvarar för driften av kollektivtrafiken i Västmanlands län och ska verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt vid planering av trafik, reparation och underhåll av fordon. Biogas är det bränsle som VL har identifierat som det miljömässigt bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska sin miljöpåverkan. 

Västrås Lokaltrafik

Uppsala Vatten tar emot matavfall från hushåll och företag och röta detta vid sin anläggning i Uppsala. Biogasen uppgraderas och används för att försörja två tankstationer samt en bussdepå. Uppsala Vatten kommer att inom kort kraftigt utöka sin uppgraderingskapacitet och planer finns att bygga gasledning till bussdepån i Fyrislund. 

Uppsala Vatten

Så många som möjligt ska gå från bil till att åka buss eller tåg! ULs mål är att fördubbla antalet resor fram till 2020 och biogas är en mycket viktig del i ULs miljöarbete. Planen är att majoriteten av bussflottan i framtiden ska drivas av lokalt producerad biogas!

UL

Vafab arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner. Vafab äger 65 % av aktierna i Svensk Växtkraft AB som producerar biogas, Vafab levererar även hushållsavfall till anläggningen.

Vafab Miljö AB

Svensk Växtkraft driver unika anläggningar i Västerås för framställning av fordonsbränsle ur biogas. Biogasen utvinns ur källsorterat organiskt avfall och vallgrödor och uppgraderas sedan till högvärdigt fordonsbränsle. Anläggningarna är även navet i ett system där organiskt avfall omvandlas till en växtnäringsresurs i spannmålsodling på gårdar runt Västerås.

Svensk Växtkraft

Stockholm Gas AB ska leverera gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm och företaget utvecklar produktion, distribution och leverens av fordonsgas i Stockholm.Övergången till naturgas i stadsgasnätet är ett viktigt steg på vägen mot en miljöanpassad och uthållig energiförsörjning. I takt med att mer biogas blir tillgänglig kommer naturgasen att bytas ut mot biogas.

Stockholm gas

Västerås stad satsar på miljö-, klimat och folkhälsoarbete. Redan i Maj 2005 antog kommunfullmäktige miljöprogrammet som bygger på de nationella miljömålen. I programet står det att Västerås aktivt och kontinuerligt ska arbeta för att minska klimatpåverkan och att energiförsörjningen så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska baseras på förnybara energikällor.

Västerås Stad

I samarbete med sina kunder utvecklar AGA totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör de det möjligt för kunder att öka såväl lönsamhet som säkerhet och kvalitet samtidigt som miljön skyddas. AGA bygger och driver tankställen samt distribuerar biogas i Stockholmsområdet och gör sedan 2004 en långsiktig satsning på biogas.

AGA

I E.ONs grundläggande värderingar ingår att aktivt bidra till en bättre miljö och att främja utvecklingen till ett hållbart samhälle. E.ON anser att biogas är det renaste av de fordonsbränslen som finns på marknaden idag och företaget står till exempel bakom satsningen Team Biogas där en biogasbil tävlar i STCC.

E.ON

LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord, skog och trädgård, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. Biogas är en av flera möjliga energiråvaror som Sveriges lantbrukare kan tillhandahålla. Genom att kombinera livsmedels- och energiproduktion kan den framtida lantbrukaren bli en stor energiproducent.

Lantbrukarnas Riksförbund

Stockholm Vatten producerar stora mängder biogas via sina reningsverk i Bromma och Henriksdal. Stockholm Vatten har under lång tid arbetat för att gasen som produceras ska nyttjas på bästa sätt. I dag levererar man fordonsgas till SL, Fortum och AGA Gas AB som förser publika tankställen i Stockholmsregionen med gas.

Stockholm Vatten

Scandinavian Biogas tillverkar förnyelsebar energi från i stort sett vilket organsikt avfall som helst. Bolagets metoder för storskalig produktion och rening av biogas är förmodligen de mest effektiva i världen. Till skillnad från många andra biogastillverkare lägger Scandinavian Biogas stort fokus på utveckling och finjustering av nedbrytningsprocessen.

Scandinavian Biogas

Eskilstuna Energi och Miljö ägs av Eskilstuna kommun och arbetar kontinuerligt med att öka användningen av biobränsle. I dag produceras och uppgraderas biogas vid Ekebyverket där avloppsslam samrötas med källsorterat matavfall. 19 bussar i Eskilstuna tankas med biogas och 2010 ska det vara 24 stycken. Bredvid bussdepån finns ett publikt gastankställe och man har planer på att bygga ett till.

Eskilstuna energi och miljö

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund bestående av elva kommuner i Stockholms län. På Käppalaverket renas avloppsvatten från cirka 500 000 personer. Från och med 2010 kommer den producerade biogasen att uppgraderas till fordonsgaskvalitet och levereras via gasledningar till SL.

Käppalaförbundet

Länsstyrelsen i Uppsala arbetar för ett säkert och jämställt samhälle, en god livsmiljö, en god naturmiljö och ett levande kulturarv samt en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. Under 2008 har Länsstyrelsen arbetat med att ta fram en klimatstrategi för länet. I denna strategi finns en specifik biogasstrategi som man har tagit fram i samarbete med länets biogasaktörer.

Länsstyrelsen Uppsala län

Tyresö Kommun har under många år arbetat med miljöfrågor. Det är populärt att bo i Tyresö och det planeras för flera nya lägenheter och småhus som byggs med stor hänsyn till  grönområden, sjöar och hav.

Tyresö Kommun

Sala Heby Energi ägs av Sala och Heby kommuner och är en miljöcertifierad lokal leverentör av el, värme och bredband. SHE tror på en långsiktigt hållbar utveckling och nyttjar förnyelsebara energikällor. Man har även ett starkt engagemang för biogasen och har varit drivande i arbetet med att få till ett gastankställe i Sala.

Sala Heby Energi

AB SL har det övergripande ansvaret för en väl fungerande kollektivtrafik i Stockholms län och varje dag reser ungefär 700 000 personer med SL. SL satsar stort på biogasen och köper upp en stor andel av den lokala biogasproduktionen. SL har som mål att minst hälften av alla bussar ska drivas med förnyelsebara drivmedel senast 2011.

Storstockholms Lokaltrafik

SLU har som huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både i Sverige och i världen. SLU bedriver forskningsverksamhet och undervisning inom biogasprocessens mikrobiologi och potential (se www.microdrive.slu.se).

SLU

Miljöfrågor prioriteras högt av Stockholms Stad. Detta gäller inte minst biltrafiken där man med satsningen Miljöbilar i Stockholm hoppas att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen som biogas. Man har tagit fram en strategi för biogasens utveckling och en gång i halvåret samlas aktörer till rundabordssasmtal för biogasens utveckling i Stockholm. 

Stockhom stad

SRV återvinning AB är ett expansivt processorienterat tjänsteföretag som erbjuder konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. De är idag 170 anställda och ägs av kommunerna Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka.

SRV återvinning AB

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Inom området energi och klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Region Örebro Län

Uppsala kommun har under lång tid arbetat för att minska behovet av fossila bränslen. Bland annat var man en av de första kommunerna som satsade på biogasproduktion. I dag förser Uppsalas biogasanläggning 54 bussar, ett par lastbilar och flera personbilar med gas varje dygn. Det kommunala bolaget Uppsala Vatten äger och driver det publika gastankstället i Uppsala.

Uppsala Kommun

Örebro kommun bedriver ett omfattande miljöarbete där klimatarbetet intar en särställning. Målet är att energitillförseln inom kommunen baseras på förnyelsebara energikällor 2050 med delmålet att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2020. Biogassatsningen är en av åtgärderna. Deponi- och rötgas har utnyttjats sedan 80-talet och utveckling av biogas som drivmedel har skett sedan 2004. Från och med hösten 2009 övergår samtliga stadsbussar till biogasdrift samtidigt som en kraftig produktionsökning sker i kommunen. 

Örebro kommun

Svensk Biogas arbetar med produktion, distribution och försäljning av biogas till fordon samt utveckling av processen. De ska erbjuda ett fordonsbränsle med bästa miljöprestanda med god tillgänglighet och kvalitet samt erbjuda ett eftertraktat biogödsel.

Svensk Biogas AB

Regionförbundet Östsam arbetar för Östgötaregionens utveckling. I Östergötland arbetar redan i dag flera aktörer, både privata och offentliga, för biogasens utveckling. Östsam arbetar med marknadskompletterande insatser för att bidra till det långsiktiga förändringsarbetet med att utveckla en väl fungerande marknad. Regionförbundet arbetar också för att öka samarbetet mellan organisationer för att förbättra grundförutsättningar och öka effektiviteten i den regionala utvecklingen.

Regionförbundet Östsam

Regionförbundet Sörmland är en mötesplats för att samordna och utveckla regionala frågor. Regionförbundet arbetar främst med frågorna infrastruktur & kollektivtrafik samt näringsliv & arbetsmarknad.

Regionförbundet Sörmland

Swedish Biogas International har många års erfarenhet av fullskalig industriell framställning av biogas och de erbjuder fullständiga process- och produktionslösningar för biogasanläggningar.

Swedish Biogas International

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende forskningsinstitut som med sina 2200 anställda kan erbjuda ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor.

RISE Research Institutes of Sweden

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Tillsammans med länets myndigheter, kommuner och näringsliv har länsstyrelsen arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur klimatmålen ska kunna uppnås.

Länsstyrelsen Västmanlands län

Enköping strävar efter att vara en föregångskommun inom energi- och miljöområdet. Enköping har sedan flera år ett kraftvärmeverk som levererar såväl grön el som värme från biobränsle. Vattenreningsverket i Enköping rötar i dagsläget sitt slam och använder biogasen till egen uppvärmning.

Enköpings kommun

Regionförbundet i Uppsala är en politiskt styrd organisation med representanter från de åtta kommunerna och landstinget i länet. Regionförbundet i ska verka för förbättrade levnadsförhållanden för regionens invånare. Kommunerna och landstinget ska tillsammans arbeta för att få till stånd en långsiktig utveckling inom bland annat områdena hälsa, utbildning, boende, arbete, ekonomi och miljö.

Regionförbundet i Uppsala
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt