Inlogg deltagare

Sökfunktion

  Sök
Bertil Eriksson, VA-Renhållningschef, Tyresö kommun

”Tyresö kommun arbetar aktivt med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. En stor och viktig del i miljöarbetet är att nyttja den energi som finns i vårt matavfall och avloppsslam för framställning av biogas. Det är en viktig resurs att samla in som i sin tur medför att vi tillsammans med våra medborgare bidrar till ett mer hållbart samhälle. På så vis kan alla få känna sig delaktiga i ett gemensamt och viktigt miljöarbete!”

Bertil Eriksson, VA-Renhållningschef, Tyresö kommun
Mattias Goldmann, Tankesmedjan Fores

"Det stora viktiga klivet handlar om att ta sig från fossila till förnyelsebara bränslen. Men bland de olika biobränslena, är biogas det överlägset bästa. Biogas har lägst klimatpåverkan och är det enda bränslet på marknaden som verkligen för oss framåt när det gäller att minska utsläppen av hälsofarliga partiklar."

Mattias Goldmann, Tankesmedjan Fores
Stefan Wallin, miljöchef Storstockholms Lokaltrafik (SL)

 "Biogas är vårt favoritdrivmedel ur miljösynpunkt. Rätt producerat och konsumerat blir utsläppen praktiskt taget endast vattenånga och förnybar koldioxid."

Stefan Wallin, miljöchef Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Per Ankersjö (C), Miljöborgarråd Stockholm stad

 "Biogasen är ett fantastiskt bra alternativ när man vill köra miljövänligt. I Stockholms stad jobbar vi därför för att växla upp arbetet med insamling av matavfall och optimering av befintliga biogasanläggningar, samt ser över hur man kan underlätta så att nya anläggningar byggs."

Per Ankersjö (C), Miljöborgarråd Stockholm stad
Kenneth Mårtensson, VD Sala Heby Energi

 "Vi måste ersätta den fossila energin och biogasen innebär en fantastisk möjlighet. Den är kretsloppsanpassad, långsiktigt hållbar och sist men inte minst lokalt producerad - vilket vi värderar väldigt högt."

Kenneth Mårtensson, VD Sala Heby Energi
Andreas Porswald, ordförande Svensk Växtkraft AB

 "Det är helt i Västerås stads inriktning att utveckla biogasen som förnyelsebart bränsle i Mälardalen. Vårt engagemang i Biogas Öst är viktigt för att bygga ut infrastrukturen för mackar och produktion av biogas. Vi har också ett gott samarbete med lantbruksnäringen och näringslivet som är viktigt för framtiden!"

Andreas Porswald, ordförande Svensk Växtkraft AB
Staffan Lindberg (Uppsala) känd underhållare, klimatbantare och biogasentusiast.

”Biogas är ett fantastiskt bränsle. Jag har räknat ut att om familjen åker till sommarstugan med gasbil, 18 mil. Så släpper vi ut mindre koldioxid än om vi delar på en enda hamburgare!”

Staffan Lindberg (Uppsala) känd underhållare, klimatbantare och biogasentusiast.
Mats Eklund, Professor, Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckl

"Biogasutvecklingen i regionen handlar inte bara om att få fram drivmedel. Med den pågående kraftsamlingen av aktörerna i industrin, akademin och myndighetssidan kommer vi att kunna använda vårt kunnade och våra erfarenheter för att fortsätta vara världsledande på biogasområdet. Genom utökade affärer och export kommer biogassektorn att kunna fungera som ett draglok för miljödriven regional utveckling."

Mats Eklund, Professor, Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckl
Lina Yng VD, Energikontoret i Mälardalen AB

"Energikontorets ambition är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora klimatproblemen i regionen är lösta. Detta förutsätter ett offensivt klimatsmart agerande, så väl lokalt som regionalt och internationellt. Biogas är en bit i det stora pusslet."

Lina Yng VD, Energikontoret i Mälardalen AB
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt