Minimera

Om visionen

Biogas Östs vision, som kompletterar befintlig infrastruktur för biogas och fordonsgas, är skapad för att visa på ett möjligt framtida scenario för ”biogassystemet” i regionen. Visionen skall också ses i ljuset av Biogas Östs långsiktiga mål om att 10 % av fordonsbränslet i regionen utgörs av uppgraderad biogas och att det totalt finns minst 100 tankställen för olika typer av gasfordon i regionen. Biogasen skulle på så vis kunna bli en viktig del i en framtida fossiloberoende fordonsflotta i regionen och Sverige.

Visionen är baserad på en rad olika utredningar, studier och diskussioner inom projektet InfraBiogas Öst (2010-2012) och vi har även hämtat inspiration från en rad studier och utredningar från andra aktörer. Visionen kan dock inte ses som en skarp plan eller en sann bild av framtiden. Detta är bara en av många möjligheter och vi vill med detta lyfta frågor, väcka tankar och sporra till diskussion kring hur biogassystemet kan – och bör – se ut i regionen i framtiden. Tanken är också att visionen ska vara en levande produkt som ständigt kommer kunna uppdateras.

Framtida produktion
Framtida produktionsökningar kommer på kort sikt i första hand från ökad uppgradering av biogas vid befintliga anläggningar samt ökad rötning av främst matavfall vid befintliga eller planerade anläggningar. Även gödsel och annat lantbrukssubstrat är en potentiellt mycket viktig råvarukälla.

Därtill finns viss potential i deponigas i regionen. Deponigasen är en sinande källa behäftad med vissa problem, men skulle kunna ge ett välkommet tillskott av fordonsgas på kort till medellång sikt.

Termisk förgasning av t.ex. skogsråvara skulle kunna ge stora volymer biometan i framtiden, men är inte realistisk i regionen före 2020.

Någon bedömning kring potentialer och möjligheter till rötning av andra substrat såsom t.ex. våtmarksgräs eller alger har vi inte försökt oss på – osäkerhetsfaktorerna är för många, även om utvecklingsprojekt pågår.

Gasledning
Gasledning är på flera sätt det bästa distributionsalternativet för fordonsgas, inte minst ur klimat- och miljöhänseende. Runtom i Biogas Östs region finns lokala system med ledningar som sammanbinder biogasanläggningar med bussdepåer och tankställen. En ledning kräver dock väldigt stora volymer fordonsgas för att över huvud taget vara kostnadseffektiv över längre sträckor.

Biogas enbart från rötning av olika avfalls- och restfraktioner i regionen räcker sannolikt inte till för att motivera ett regionalt fordonsgasnät. Om termisk förgasning för produktion av biometan blir verklighet i regionen skulle dock distribution via ledning kunna bli aktuellt på sikt.

LBG
Flytande biogas (LBG) har på senare år seglat upp som den mest troliga utvecklingen på både kort och lång sikt i regioner utan befintligt gasnät. Den första produktionsanläggningen i Sverige startade i Lidköping 2012. Att distribuera gasen i flytande form är på flera sätt effektivare än gasflak, och samtidigt billigare och mer flexibelt än storskaliga system med gasledningar. Distribueras LBG dessutom med tåg blir transporten miljövänlig.


Kontakt
Har du frågor, synpunkter eller kommentarer kring visionen, kontakta
Jonas Forsberg.


OBS! Kartan och statistiken visas bäst i webbläsarna Firefox, Google Chrome och Explorer 9.

 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt