Inlogg deltagare

Koncepten cirkulär och biobaserad ekonomi har tagits fram för att bättre kunna möte svåra samhällsutmaningar. Målet med en cirkulär ekonomi är att förbättra den samlade resurseffektiviteten. Genom att producera mer nytta med mindre och mer lågvärdiga resurser kan viktiga framtidsutmaningar som industrins konkurrenskraft, hållbara städer och miljö- och klimatproblem mötas.

Allt fler av den cirkulära ekonomins samhällsnyttor kommer troligtvis att regleras på EU-nivå. Redan nu har en handlingsplan för cirkulär ekonomi tagits fram med mål om att öka resursutnyttjandet, öka återvinningen, förebygga uppkomsten av avfall och minska uttaget av råvaror inom unionen.

 
Biogasens samhällsnyttor i en cirkulär ekonomi

 Vad kostar ett gastankställe? De olika lokala förutsättningarna är helt avgörande för prisbilden. Allra viktigast är vilken prislapp som sätts på övriga nyttor som en biogassatsning kan bidra med. Hur mycket kostar egentligen försörjningstrygghet, prisstabilitet, landsbygdsutveckling och hållbar avfallshantering? Det krävs många olika tekniker för att att få samma resultat och antagligen till en helt annan kostnad. När det gäller etablering av ett småskaligt gastankställe är nyckeln till framgång de offentliga aktörernas möjlighet att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv.

Det finns begränsat med tekniska lösningar för att göra ett tillförlitligt gastankställe betydligt billigare än de som byggs idag. Hanboken ger dock handfasta råd och exempel på hur teknik, ägandeformer och samverksanskoncept tillsammans kan minska risken att investera i ett gastankställe och bidra till en säkrare efterfrågan på gas.

Handbok - Vägen till ett gastankställe i din kommun

Projektet "Utsläpp till luft vid biogasproduktion" har genomförts av Biogas Öst i samarbete med BioMil under 2014. Projektet har fokuserat på metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas för att försöka utröna vilken uppgraderingsteknik som är den bästa möjliga ur miljösynpunkt under olika förutsättningar. Här beskrivs kortfattat projektets genomförande och resultat. 

Tuffast krav inte alltid bäst - En studie om metanutsläpp vid uppgradering av biogas

Biogas Öst och BioMil har under 2014 genomfört en studie av tillståndsvillkor och luktförekomster vid svenska biogasanläggningar inom projektet "Utsläpp till luft vid biogasproduktion". Studien har fokuserat på att besvara hur vanligt förekommande luktförekomster och klagomål är, samt hur villkoren i anläggningarnas miljötillstånd påverkar luktspridning och det luktförebyggande arbetet. I detta faktablad beskrivs genomförande och reslutat kortfattat. 

Luktar biogas? En studie om luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

Biogas Öst har under 2013 låtit ta fram ett handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbräsnle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor eller tjänster. Som ett komplement till detta finns här även en broschyr med ett antal goda exempel på hur kommuner och landsting runtom i landet ställt offensiva krav och på olika vis premierat biogas och gasfordon via offentliga upphandlingar. 

Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Biogas Öst har låtit ta fram en illustration som kan användas för att visa skillnaden mellan den förnybara biogasen och den fossila naturgasen. Bilden finns både med och utan förklarande text. Hör av dig till oss om du vill använda bilden för tryck eller i en presentarion eller liknande och vill ha en mer högupplöst version. Illustrationen är ritad av Sandra Rivas.

Rapporten om biogas, tillväxt och sysselsättning har sammanfattats i en lättläst broschyr som kan spridas till beslutsfattare och allmänhet. Broschyren presenterar de viktigaste slutsatserna kring ekonomiska konsekvenser av ökad biogasproduktion i Biogas Östs region. Sysselsättning, tillväxt och besparingar genom minskad negativ miljöpåverkan berörs.

Till broschyren

Till rapporten

Broschyr om biogas, tillväxt och sysselsättning

Visa upp för världen att du kör biogasbil! Beställ en datafil kostnadsfritt från oss och stripa upp bilen hos en firma nära dig. Välj det alternativ som passar dig bäst och maila till martin.ahrne@energikontor.se

Klicka på respektive bild för en förstoring.

 

 

Biogas Öst har inom projektet InfraBiogas Öst samlat erfarenheter, goda exempel, tips och idéer från insamling av matavfall till biogasproduktion runt om i regionen - fokus ligger på det så viktiga informationsarbetet. Materialet har sammanställts i en rapport samt en kortfattad informativ broschyr. I samband med detta har även två illustrationer som visar hur ditt matavfall kan bli till miljövänligt fordonsbränsle, tagits fram.

Till rapporten

Till broschyren

De två illustrationerna nedan återfinns i rapporten och broschyren, men kan även användas var för sig som de är. Vill du använda dessa i något annat sammanhang - kontakta Biogas Öst för att få större och högupplösta varianter. Illustrationerna är ritade av Sandra Rivas.

Matnyttigt om matavfall

Biogas Öst har tagit fram fyra faktablad som på ett kortfattat sätt berättar om Biogas, Gasfordon, Fordonsgas och Gårdsbiogas.

Till Biogas

Till Gasfordon

Till Fordonsgas

Till Gårdsbiogas

Informationsblad

Broschyr med information om gasbilar på marknaden.

Till broschyren

Tilläggsinformation - april 2016 

Gasbilar

Brochyr som presenterar fem goda exempel på gastankställen i regionen.

Gastankställen

Five Swedish Case Studies - How biomethane filling stations can be built and operated.

Listor på återförsäljare och verkstäder i Biogas Östs region.

Gasbilar - Återförsäljare och Verkstäder
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt