Inlogg deltagare

Gasbussar har historiskt primärt nyttjas inom stadstrafik. Nya effektiva gasmotorer i kombination med goda lokala förutsättningar gör att biogas har möjlighet att vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ även för regiontrafiken. Underlaget utgår från Sörmländska förutsättningar men mycket av innehållet är tillämpbart även för andra regioner.

Till rapporten

En vetenskaplig rapport framtagen av LiU-Biogas Research Center som utreder biogasens roll i en cirkulär ekonomi och i ett hållbart samhälle

exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar

En rapport med goda exempel på nya affärslösningar och tekniska koncept som kan förenkla uppförandet av gastankställen.

En broschyr om biogasens roll i en cirkulär ekonomi, baserad på den mer omfattande rapporten ovan.

En handbok med goda exempel samt råd och stöd till kommuner som vill bidra till etableringen av ett gastankställe i sin kommun, baserad på den mer omfattande rapporten ovan.

Under 2014 har Biogas Öst, med stöd av bl.a. Energimyndigheten via SGC, drivit projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att undersöka och diskutera grundläggande förutsättningar att länka samman befintliga lokala biogasnät i Mälardalen i ett regionalt distributionsnät. Projektet innefattar en studie av de grundläggande marknadsförutsättningarna idag resp. 2020 med förslag på etappvis utbyggnad av biogasnätet, samt en schablonmässig investeringskalkyl för det föreslagna systemet. Slutrapporten har publicerats inom SGC:s rapportserie och sammanfattar de viktigaste resultaten och slutsatserna (på engelska). Samtliga delrapporter (på svenska ) ingår som bilagor.

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. I den ena rapporten, Metanutsläpp från restgas vid uppgradering, har fyra olika uppgraderingsteknikers metanutsläpp studerats ur ett systemperspektiv, för att utröna vilken teknik som ger bäst miljönytta. Studien visar att skillnaden mellan de olika uppgraderingsteknikerna är liten när restgasen innehåller mindre än 1 % metan. Resultat visar att för varje etablering av uppgraderingsanläggningar bör hänsyn tas till lokala förutsättningar för att uppnå bästa miljönytta och ekonomisk rimlighet. Resultatet från de båda rapporterna ska underlätta vid etablering av nya anläggningar och användas som underlag vid diskussion gällande villkor kring lukt och vid uppgradering av biogas. 

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. Den ena rapporten heter Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige, och har fokuserat på att studera frågor kring luktproblematik vid biogasanläggningar. Studien visar att en majoritet av de undersökta biogasanläggningarna aldrig haft klagomål på lukt, men att det är vanligare med klagomål gentemot samrötningsanläggningar i jämförelse med övriga anläggningstyper. Oftast inkommer klagomålen under anläggningens första år i drift och kan bero på haverier, överjäsning, konstruktionsfel med mera. Olika tekniska lösningar finns för att minska risken för lukt, men lokalisering, tidig dialog med närboende och rutiner för luktkontroller är minst lika viktigt för att minimera förekomster av lukt.

Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Denna Vägledning är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter och ska underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar. 

Det gedigna arbetet med att ta fram en Vägledning för branschen har bara börjat och dokumentet utgör en remissversion. För närvarande revideras dokumentet enligt inkomna remissvar.

 

Rapporten sammanfattar erfarenheter och kunskap kring metanslipp i biogaskedjan och möjligt svaga punkter. Den sammanfattar även läget i Biogas Östs region gällande arbetet med "frivilligt åtagande", Avfall Sveriges system för systematiskt förbättringsarbete. 

Rapporten är främst ett handledande material för aktörer som vill ställa krav på biogas i offentliga upphandlingar av fordon och transporter. Materialet kompletterar och fördjupar befintliga verktyg som bl.a. Konkurrensverket (tidigare Miljöstyrningsrådet) förfogar över. Rapporten kan även vara till nytta för de som vill veta mer om offentlig upphandling i allmänhet, förstå konsekvenserna av ställda krav samt få en inblick i varför offentlig sektor uttrycker sig som man gör i upphandlingar.

Rapporten tar upp en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion från lantbruket i Sverige. Konstellationer, ägarförhållanden och olika roller samt dess betydelse för riskminimering vid realiserade projekt redovisas och diskuteras ur lantbrukarens synvinkel. 

Rapporten bygger på länsvisa SWOT-analyser. I rapporten sammanfattas läget i länen och för regionen som helhet - styrkor, svagheter, möjligheter och hot avseende framtida biogasutveckling.

Rapporten presenterar uppdaterade prognoser för utbud & efterfrågan på biogas som fordonsbränsle fram till 2020, länsvis och för hela Biogas Östs region.

Rapporten visar på fem goda exempel vad gäller kommunikationsarbete som bedrivits för att påbörja eller förbättra matavfallsinsamling till biogasproduktion.

I denna rapport jämförs olika distributionstekniker för fordonsgas avseende distributionskostnader, energieffektivitet samt klimat- & miljöaspekter.

I rapporten illustreras och diskuteras hur organiskt avfall behandlas i regionen idag, samt vilka möjliga "nya" substrat som skulle kunna vara tillgängliga för en ökad biogasproduktion.

I rapporten visas genom diagram och kortfattade resonemang hur avsättningen för rötrest och rötslam från regionens biogasanläggningar ser ut idag.

Johan Lundberg har i sitt examensarbete undersökt potentialen för produktion av fordonsgas genom förgasning av biomassa i Biogas Östs region.

Sida 1 av 3Först   Föregående   [1]  2  3  Nästa   Sista   

 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt