Inlogg deltagare

Vid Henriksdals reningsverk i Stockholm produceras stora mängder biogas från Stockholmarnas avlopp. Biogasen används främst av SL:s bussar. Sedan några år har Stockholm Vatten, som äger odh driver verket, ett nära samarbete med Scandinavian Biogas kring produktion och uppgradering av biogas. Man har genomfört en rad olika effektiviseringsåtgärder för att öka produktionen och under 2014 påbörjades även bygget av en ny uppgraderingsanläggning. När anläggningen nu tas i drift innebär det att Henriksdal blir Nordens största tillverkare av uppgraderad biogas, och det ökar Scandinavian Biogas leveranskapacitet i länet till ca 300 GWh biogas per år. 

Läs mer »

Enligt färsk statistik över försålda volymer fordonsgas 2015 så har den totala fordonsgasanvändningen minskat i Biogas Östs region jämfört med 2014. Minskningarna gäller för alla län förutom Västmanland och uppgår totalt till ca 4 %. I Västmanland ökade tvärtom försäljningen med drygt 3 %. En titt på den uppgraderade biogasen ger dock en mer positiv bild. Den totala volymen uppgraderad biogas har ökat med ca 8 % eller nästan 4 miljoner Nm3. Det innebär också att andelen biogas i fordonsgasen i regionen har ökat från ca 71 % 2014 till nära 80 % 2015. 

Läs mer »

Käppalaverket på Lidingö är redan idag Sveriges tredje största reningsverk - men ska bli ännu större. Slammet används för produktion av biogas som uppgraderas och används i fordon, främst SL:s bussar. Storstockholmsregionen växer stadigt och man planerar därför en utbyggnad; både av renings- och biogaskapaciteten. Nu har Nordiska Investeringsbanken beviljat Käppalaförbundet ett lån på ca 150 Mkr för detta. Pengarna ska användas för att bygga ut reningskapaciteten så att mer avloppsvatten från den ökande befolkningen kan tas omhand samt för att bygga en ny tredje rötkammare som kommer att öka produktionskapaciteten för biogas med 50 %! 

Läs mer »

Scandinavian Biogas är en av Sveriges ledande privata biogasproducenter, bl.a. producerar man stora volymer uppgraderad biogas i Stockholm. Vid ordförandeklubban sitter förre statsministern Göran Persson. Företaget har som mål att totalt producera 1 TWh biogas år 2020 och nu tas nästa steg på vägen via en storinvestering i Norge. Man har tecknat avtal om att uppföra en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn strax norr om Trondheim. Anläggningen ska kunna producera upp till 250 GWh biogas från avfall från Norska Skogs närliggande anläggning samt med avfall från fiskindustrin. Totalt uppgår investeringen till ca 370 MSEK. Anläggningen, som blir nordens största i sitt slag, ska levereras av svenska Purac.

Läs mer »

Regeringens satsning på Klimatklivet fortsätter. Under 2015 delades ca 125 miljoner kronor ut till en rad olika klimatsmarta satsningar. Biogasen föll väl ut och pengar har bl.a. beviljats förbehandling av avfall till biogas, produktionsanläggingar för biogas samt en rad tankställen. Vem som helst (förutom privatpersoner) kan söka, antingen ensam eller i samverkan med andra aktörer. Stödet ska gå till lokala klimatinvesteringar som minskar utsläppen av växthusgaser. För 2016 finns 600 miljoner kronor avsatta och detsamma gäller för 2017 respektive 2018. Nu har Naturvårdsverket publicerat utlysningsomgångarna för 2016 på sin webbplats; den första utlysningen öppnar 15 februari och stänger 14 mars. Beslut väntas i månadsskiftet maj/juni. 

Läs mer »

I oktober invigde Scandinavian Biogas och SRV Återvinning en stor ny biogasanläggning i Huddinge söder om Stockholm. Huvudsaklig råvara är invånarnas matavfall och SRV Återvinning fortsätter utrullningen för sortering av matavfall bland sina ägarkommuner. I Nynäshamn har villahushållen kunnat sortera matavfall i 2 år redan, men nu har turen även kommit till flerfamiljshusen. Och intresset är stort.
- Nynäshamnarna är väldigt intresserade, säger Håkan Oppmark på SRV. Det är flera bostadsrättsföreningar som hört av sig för att få börja innan sista svarsdatumet. Det är riktigt roligt. 

Läs mer »

Västerås Lokaltrafik (VL) fortsätter att upphandla gasbussar till sin flotta. Återigen har Solaris vunnit en upphandling för leverans av ytterligare 12 gasdrivna bussar. Bussarna ska utrustas med en extra gastank för att klara långa körningar i regiontrafiken.
- Vi uppskattar Solaris lyhördhet och vilja att ständigt förbättra sin produkt, säger Peter Liss, VD för VL. 
När bussarna levererats kommer totalt 156 av 165 bussar i flottan att drivas med biogas. De nya regionbussarna får en räckvid upp till 65 mil på en tank. 
- Vi är särskilt nöjda med den låga bränsleförbrukningen på samtliga bussar som Solaris levererat till oss, säger VL:s teknisk chef Mikael Källberg.

Läs mer »

Den 1 januari förändrades soptaxan för Uppsalaborna. I Uppsala kommun har man separata kärl för brännbart och matavfall, och i korthet innebär förändraingen att priset för hämtning av matavfall sänks medan priset för brännbart höjs. 
- Vi har redan sett effekterna. Många kunder har anmält att de vill ändra abonnemangsform när vi gick ut med meddelandet om ändringen, säger Magnus Källman, t.f. avfallschef på Uppsala Vatten.
Uppsalaborna är redan relativt duktiga på sortering - det matavfall som kommer till biogasanläggningen innehåller väldigt lite felsorterat. Men plockanalyser har visat att det fortfarande är en hel del matavfall - i snitt 1 kg per hushåll och vecka - som hamnar i galen tunna. Med taxeförändringen hoppas man komma åt detta, och få ut lite mer biogas på kuppen!

Läs mer »

Forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- & miljöteknik och SLU i Uppsala har utvecklat två nya tekniker för småskalig uppgradering av biogas till fordonsbränsle: processintern metananrikning och askfilter. Nu ska man tillsammans med Hushållningssällskapet i Skaraborg testa teknikerna i verklig skala på naturbruksskolan vid Sötåsen.
- På Sötåsen kommer vi att få möjlighet att vidareutveckla tekniken, vilket är viktigt för fortsatt innovation och kommersialisering, säger Henrik Olsson, JTI.
Teknikerna är förhållandevis billiga och lämpar sig för både små och medelstora lantbruk samt kommuner som med biogasproduktion vid små reningsverk. Målet är lönsamt produktion av fordonsgas i mindre skala, vilket kan öppna upp för fler tankställen även på mindre orter och i glesbygd.

Läs mer »

Den årliga Biogasutmärkelsen delas sedan tre år tillbaka ut av Biogas Öst vid BiogasTinget i Stockholm. Vid årets BiogasTing prisades Västerås Lokaltrafik (VL) och VD Peter Liss för sin långsiktiga, målmedvetna satsning på biogasbussar. En satsning som börjat i Västerås men nu byggts ut till länets alla hörn där "småskaliga" bussdepåer förses med biogas via flak. Bussflottan har varit en avgörande stor kund för biogasproduktionen som därmed kunnat expandera under senare år. VL:s satsning har också inneburit att publika gastankställen kunnat byggas runtom i länet och att fler personer och företag kan välja biogas - och på köpet få tillbaka något för det matavfall man sorterar samtidigt som än mer näring återförs från samhället till lantbruket. Regional cirkulär ekonomi i praktiken! Läs mer »

Företaget Folö AB i Fornåsa utanför Linköping har prisats som årets företagsraket i Östergötland. Delägarna Jan-Erik Alveteg och Per Hertz driver tillsammans två lantgårdar och har dessutom en åkeriverksamhet som specialiserat sig på att transportera biogödsel. 
- Det fungerar som alldeles utmärkt jordförbättring på åkrarna. Vi har tre trailers som rullar här i Östergötland och en i Uppsala, förklarar Jan-Erik Alveteg, som var med och grundade företaget 1995. 
Transportdelen startade man dock upp först 2012 och det var då det tog fart ordentligt. Sedan 2012 har man förbättrat omsättningen med 938 %, från 2,8 till 18,3 miljoner kronor. 

Läs mer »

Efter att ha disputerat i material- och miljökemi vid Stockholms universitet startade Petr Vasiliev företaget NeoZeo. Det som från början var ett patent på en ny kemisk process har nu utvecklats till en säljbar produkt; en mobil reningsanläggning för mindre biogasproducenter, i första hand lantbruk och små eller medelstora kommuner. För detta har Petr Vasiliev nyligen utsetts till en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer och fick ta emot stiftelsen ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kr. För att ytterligare kunna testa och utvärdera tekniken samarbetar NeoZeo också just nu med bl.a. Biogas Öst inom EU-projektet Biogas XPOSE som fortgår till 2018.

Läs mer »

Tankstället för fordonsgas utmed väg 52 i Katrineholm, i nära anslutning till produktion och uppgradering av biogas vid reningsverket Rosenholm, har sedan starten drivits av Svensk Biogas i Línköping. Men sedan 1 november har det lokala bolaget Sörmland Vatten, som ägs av Katrineholm, Vingåker och Flens kommuner, tagit över driften. Reningsverket låg redan i lokala händer, men unu har alltså även uppgraderingsanläggning och tankstation tagits över från Linköpingsföretaget. Fr.o.m. april 2016 börjar Sörmland Vattens ägarkommuner samla in matavfall som ska användas för att öka den lokala produktionen. Planen är att öka produktionen såpass att den fordonsgas som "importeras" kan ersättas med lokalt producerad dito. 

Läs mer »

Kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg samverkar inom VA- & avfallsområdet i Sydnärke Kommunalförbund, men till skillnad från sina grannar har inte Hallsberg kommit igång med separat sortering av matavfall. Förrän nu. Under 2016 är det tänkt att utrullningen av optisk avfallssortering ska ske i kommunen, med målet att matavfallet ska användas för produktion av biogas och biogödsel. På sikt ska även kommunerna satsa på gemensam avfallsplan och -taxa samt en ny gemensam upphandling av behandling av matavfallet, som idag skickas till Linköping för rötning. 

Läs mer »

Avfallsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro nordväst om Stockholm drivs av Ragn-Sells och är en av de största i Sverige. Under flera år har möjligheten att också bygga en biogasanläggning här diskuterats och nyligen tecknade Ragn-Sells och E.ON en avsiktsförklaring som tagit planen ett steg närmare verklighet. Tanken är att en anläggning ska kunna stå färdig 2017 och då förse E.ON:s ökande antal tankställen i regionen med lokalproducerad biogas (se tidigare blogginlägg). 
- Biogas är ett område som utvecklas hela tiden, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas. Nu pågår projektering av anläggningen för fullt för att få fram de bästa tekniska lösningarna. 

Läs mer »

E.ON expanderar sitt nät av tankstationer för fordonsgas norr om Stockholm och innan midsommar 2016 kommer fyra nya publika tankställen att öppnas. Dessutom planeras för en depå där tunga fordon kan tanka fordonsgas vid Högbytorps avfallsanläggning i Upplands-Bro. Totalt investerar man 75 miljoner kronor i depå och tankställen i Järfälla, Enköping, Uppsala och Norrtälje. Detta innebär en ökad tillgänglighet till förnybart bränsle för fler företag och privatpersoner och nya möjligheter i racet mot fossilfrihet i transportsektorn i regionen. 

Läs mer »

En solig 2:a oktober var det dags för invigning av regionens senaste biogastillskott - en stor rötningsanläggning vid avfallsanläggningen Sofielund i Huddinge söder om Stockholm. Anläggningen har uppförts av Scandinavian Biogas i samarbete med SRV Återvinning. Hjärtat i anläggningen, som ska kunna producera 80 GWh uppgraderad biogas per år, är två rötkammare om vardera 4500 kubikmeter. Huvudsakligt substrat är matavfall, men även andra material kommer att tas in. Inför ca 200 personer klipptes det röda bandet av Göran Persson, f.d. statsminister och numera styrelseordförande i Scandinavian Biogas, och Ibrahim Baylan (S), energiminister. 

Läs mer »

Den 24 september lanserades biogas på bussdepån i Fagersta. Detta gör depån till den fjärde i Västmanlands län att kunna förse kollektivtraikens bussar med biogas, vilket också innebär att hela länet omfattas av infrastruktur för biogas. Totalt kan 144 av 160 bussar som VL kör i länet nu tankas med biogas och samtliga länets linjer har gasbussar. Resterande dieselbussar kommer att fasas ut kommande fem år, vilket innebär att hela bussflottan blir fossilfri. Biogasen levereras från Västerås till Fagersta via lastbil.
- Det är en stor framgång för oss när det gäller att få ett mer hållbart resande. Vi kommer att få biogas i hela länet och det är vi först i landet med, säger Karin Thorborg, landstingsråd (V). 

Läs mer »

Idag beslutade regeringen att höja metanreduceringsstödet från 20 till 40 öre/kWh biogas producerad från gödsel fr.o.m. 2016. Stödet infördes under alliansregeringen och har sedan tillförts mer pengar av den röd-gröna regeringen. Målet med stödet är att få till stånd mer biogasproduktion från gödsel då detta har en dubbel klimatnytta genom att spontanta metanutsläpp undviks samtidigt som biogasen kan ersätta fossil energi. Genom att ersätta lantbrukare för denna dubbla nytta hoppas man sporra till mer biogasproduktion från gödsel. 
- Med dagens beslut stimulerar regeringen till minskade utsläpp av växthusgaser och produktion av förnybar energi som ersätta fossil energi, kommenterar landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).

Läs mer »

Många av kommunerna i Biogas Östs region är igång med separat sortering av matavfall och nu har turen även kommit till Tierp i Norduppland. Fr.o.m. 2016 ska kommunens egna verksamheter börja sortera ut matavfallet i ett separat kärl och året därpå är tanken att invånarna ska följa efter, enligt kommunens nya avfallsplan som ska diskuteras på höstens första fullmäktigemöte. Kommunen ser även framför sig ett samarbete med andra kommuner runtomkring för behandling av avfallet, närmast till hands ligger förmodligen Uppsala eller Gävle.
- Ett krav från vår sida är att matavfallet ska omvandlas till biogas, säger Thomas Kilström, teknisk chef i Tierp.

Läs mer »

Hösten börjar smyga sig på och med den även en massa frukt i trädgårdarna. Frukt som redan hunnit falla till marken, ruttna och blivit maskätna, kan med fördel användas för biogasproduktion. Så görs t.ex. i Västerås och fr.o.m. i fredags har Vafab Miljö särskilda behållare för fallfrukt utställda på återbruken i Västerås, Enköping, Köping och Hallstahammar. Frukten körs till biogasanläggningen på Gryta i Västerås. Det är viktigt att enbart frukt hamnar i behållarna, inga plastpåsar eller annat emballage, som stör biogasprocessen. 1 kg fallfrukt beäknas ge biogas för att driva en bil 1 km.
- Det känns bra att vi kan erbjuda det här alternativet där fallfrukt som inte har något värde kan bli nyttig biogas, säger Gunnar Weiring, projektledare på Vafab Miljö.

Läs mer »

Den 17 augusti invigdes ett nytt tankställe för biogas i ett soligt Kumla. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) fick äran att trycka på knappen för första gången. I alla fall officiellt, då pumpen redan varit igång i några veckor. Katarina Hansson kör själv gasbil sedan två år, men kan först nu tanka på hemmaplan. Pumpen har byggts av Biogasbolaget vid den befintliga Shell-macken i Kumla. Och kommunen är på gång att införskaffa alltfler gasbilar, på sikt hela den egna flottan.
- Ska företag våga satsa och gå över till biogas känner vi på kommunen att vi måste gå före, säger Katarina Hansson.
Dessutom är Kumlas och Hallsbergs nya stadstrafikbussar gasdrivna och bidrar ytterligare till marknadsunderlaget.

Läs mer »

Hittills i år har nyregistreringen av gasbilar ökat i Biogas Östs region jämfört med 2014. T.o.m. juli så utgjorde gasbilarna 2,6 % av alla nyregistreringar i regionen, och trenden är liknande för hela landet. Om man studerar siffrorna för respektive län så spretar dock "trenderna", vissa län ser ut att öka en hel del medan några minskar betänkligt jämfört med föregående år. Trots den totaka ökningen är försäljningen av fordonsgas i princip oförändrad jämfört med förra våren. Detta kan visserligen (delvis) bero på att bilarna blir bränsleeffektivare, vilket är positivt, men det kan också vara en indikation på att nyregistrerade gasbilar i större utsträckning ersätter äldre befintliga gasbilar istället för att bli ett rent nytillskott i fordonsparken.

Läs mer »

Kommunalägda Familjebostäder uttökar arbetet med Gröna påsen i Stockholm, nu hos hyresgäster i Fruängen. Sedan tidigare har även boende i innerstan, Gubbängen och Västertorp givits möjlighet att sortera matavfallet i en separat grön påse som sedan sorteras ut optiskt från övrigt avfall. Matavfallet går till biogasproduktion. Famlijebostäders mål är att 70 % av hyresgästernas matavfall ska sorteras ut separat år 2020, men detta kräver olika tekniska lösningar i olika delar av fastighetsbeståndet.
- Gröna påsen är ett bra komplement till vår övriga satsning på matavfallsinsamling. Tekniken erbjuds främst hyresgäster i bostadsområden och fastigheter där det av utrymmes- och arbetsmiljöskäl är svårt att ha separata behållare, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

Läs mer »

Avfall Sveriges årliga sammanställning av avfallstrenderna visar att materialåtervinning och biologisk återvinning ökar och nu - för första gången - tillsammans är större än energiåtervinningen. Det var ungefär lika många kommuner som sorterade matavfall 2014 som 2013. Att det inte ökar tros bero på osäkerheter kring insamlingsansvaret för förpackningar m.m. Dock ökade mängden matavfall som samlas in för rötning eller kompostering med ca 5 %, vilket beror på att kommuner som redan sorterar stadigt utökar systemen och inklduerar fler bostadsområden, restauranger och butiker. Det är också en fortsatt tydlig trend att mer matavfall går till rötning - under 2014 ökade samrötningen av avfall med 20 % medan komposteringen minskade med 16 %.

Läs mer »

Biobränslenas befrielse från koldioxidskatt gäller som bekant enbart t.o.m. slutet av 2015. RME har redan fått ett skattepåslag och fr.o.m. 2016 kommer även FAME och etanol drabbas av höjd skatt. Biogasen har hittills klarat sig och regeringen har nyligen ansökt hos EU-kommissionen om en förlängning av skattebefrielsen bl.a. för biogasen. Inget vet riktigt hur en höjd skatt skulle påverka, men att det skulle påverka är de flesta överens om, och oroade över. De senaste i raden av alla som trycker på regeringen att agera snabbare och kraftfullare i frågan är Region Örebro län, som nu skickat ett brev till regeringen där man vädjar om ökat fokus på denna fråga och klara skyndsamma besked om vad som ska gälla framöver. 

Läs mer »

Det har varit en hel del turer inför implementering av metanreduceringsstödet, den s.k. 20-öringen. Tanken är att de som producerar biogas från gödsel ska ersättas för den klimatnytta som detta beräknas ge. Regeringen har nyligen också meddelat att man avsätter 120 miljoner kronor extra till systemtet, utöver de dryga 200 miljoner som redan var beslutade av den förra regeringen. Införandet av systemet har dock dragit ut på tiden p.g.a. att systemet måste godkännas av EU. EU:s s.k. gruppundantagsförordning såg ett tag ut vara en begränsning och hindra större företag och anläggningar från att få del av stödet. Denna fråga är nu löst och alla företag och anläggningar kommer att kunna ansöka om att inkluderas i systemet.

Läs mer »

Biogas Öst deltog i EU-projektet Baltic Biogas Bus och förlängningen More Baltic Biogas Bus som avslutades i januari 2015. Inom förlängningsprojektet investerades det bl.a. i biogas-el-hybridbussar i norska Bergen samt i Västerås. Utsläppen från de dubbel-ledade 24 meter långa seriehybriderna i Bergen har nu utvärderats av forskare vid Högsolan i Bergen, som mätt olika utsläpp i skarp trafik på Bergens gator. Resultaten är bättre än man trodde på förhand. En buss, som drivs med el som i sin tur genereras av en biogasmotor, har lika stora miljö- & klimatpåverkande utsläpp som en bensindriven personbil. Som jämförelse släpper en konventionell dieselbuss ut lika mycket som 300 personbilar.

Läs mer »

Tisdag 14 april togs det första spadtaget för ett tankställe för fordonsgas i Kumla kommun. I spaden höll Jens Isemo, VD för Karlskoga Energi & Miljö och dotterbolaget BiogasBolaget (som ägs gemensamt av Karlskoga, Kumla och Örebro), samt kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S). Sedan slutet av 2013 produceras biogas i Karlskoga och målet är att förbättra infrastrukturen runtom i länet och att fler ska kunna tanka biogas.
- Vi är glada och stolta att kunna stå här för att ta det första spadtaget för den nya biogasmacken i Kumla, sade Jens Isemo.  

Läs mer »

Den 7 april tillkännagav regeringen ytterligare satsningar inför kommande vårbudget, som ska lämnas till riksdagen 15 april. På temat "Framtidsinvesteringar för fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle" presenterades bl.a. satsningar på järnvägsunderhåll, pengar till lokala klimatinvesteringar samt utökat metanreduceringsstöd (för rötning av gödsel till biogas). Biogassatsningar framhålls också som en av de viktigare möjliga insatserna vad gäller lokala klimatinvesteringar. Totalt avsätts 125 Mkr till klimatinvesteringar 2015 och därefter 600 Mkr per år 2016-2018. Metanreduceringsstödet som arbetats fram av Jordbruksverket får dessutom 30 Mkr ytterligare per år 2016-2018, utöver de 240 Mkr som redan avsatts under en 10-årsperiod. 

Läs mer »

Tekniska Verken i Linköping är sedan många år en av landets enskilt största producenter av biogas. Linköping är också den kommun där biogasen står för störst andel av transportbränslet. Men en biogasanläggning producerar ju även biogödsel, som är minst lika viktig att hitta en hållbar avsättning för som själva gasen. Efter mycket hårt arbete, och väntan på Jordbruksverkets handläggning, har man nu fått biogödseln KRAV-godkänd, som ska levereras till ett 20-tal KRAV-lantbrukare i regionen.
- Jag är jätteglad över att kunna få biogödsel nu, dels för att det är stor brist på andra KRAV-gödsel som dessutom är dyrare, och dels för att biogödseln verkar mycket snabbare, säger lantbrukaren Sverker Peterson. 

Läs mer »

E.ON är en av Sveriges största fordonsgasaktörer och levererar fordonsgas till en lång rad tankställen i södra halvan av landet. Man har sedan tidigare erbjudit två olika produkter till fordonsgaskunderna: Biogas 50 och Biogas 100. Nu lanserar man en tredjepartsgranskad Biogas 100, dvs. 100 % förnybar biogas, som kunderna själva aktivt kan välja. Konsult- och revisionsbyrån PwC tredjepartsgranskar produkterna, för att säkerställa att rätt mängd biogas tillförs i systemet.
- Våra fordonsgaskunder är miljömedvetna, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas. Det här är ett sätt att premiera dem och samtidigt garantera att deras val bidrar till renare transporter. 

Läs mer »

Vid ett styrelsemöte i kommunalägda Uppsala Vatten & Avfall beslutades idag (23 mars) att investera i en utbyggnad av kapaciteten i biogasanläggningen vid Kungsängens gård. En ny förbehandlingsanläggning och ytterliagre en rötkammare (den tredje) ska byggas och beräknas stå klart 2017. Anläggningen producerar biogas främst från hushållens matavfall och behandlar idag uppemot 30 000 årston material. Efter utökningen ska man kunna behandla ca 40 000 årston, vilket naturligtvis kommer att öka biogasproduktionen. Investeringarna är på sammanlagt 75 MSEK och arbetet med att rusta upp och bygga ut anläggningen startar redan i mars 2015. 

Läs mer »

I förra veckan skrev vi här på bloggen om ett inlägg i Östgötacorren från Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet, som skrev att Sverige, och Östergötland, bör slå vakt om och utveckla gjorda biogasinvesteringar samt om vikten av ett brett systemperspektiv när vi "utvärderar" olika förnybara bränslen. Idag replikerar två andra representanter för Linköpings universitet, Thomas Magnusson och Christian Berggren, och menar att elektrifieringen har utvecklats till ett realistiskt alternativ för innerstadsbussar under kommande år. Biogasen borde istället fokuseras till bussar i regiontrafik. Man menar att vi bäst slår vakt om biogasen genom att våga öppna upp för nya lösningar istället för att hålla fast vid tidigare användningsområden där effektivare alternativ är på ingång. 

Läs mer »

Det diskuteras mycket om hur vi ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Olika alternativa bränslen och nya tekniker ställs alltför ofta - helt i onödan - mot varandra. Inom kollektivtrafiken sneglar många på olika mer eller mindre mogna el- och hybridlösningar. Mats Eklund, prof. i inudstriell miljöteknik i Linköping, menar i dagens Östgötacorre bl.a. det inte räcker med att utvärdera energieffektiviteten i själva fordonet. Systemgränserna måste vidgas. Biogasen måste ses i ett bredare perspektiv och biogasdrivna bussar bidrar till många andra nyttor - förutom att de drivs förnybart. Vi i Sverige har kommit långt på detta område och borde slå vakt om, och utveckla, vår position. Så kan vi göra skillnad även i ett större perspektiv. Och Östergötland har särskilt goda förutsättningar, menar Eklund.

Läs mer »

Forskare vid JTI i Uppsala har visat att vi idag spolar bort stora mängder energi och användbart vatten helt i onödan. Forskarna, med David Eveborn i spetsen, vill se försök med ny infrastruktur där toalettavfallet separeras från avloppsvattnet från t.ex. diskhoar och tvättmaskiner. Tanken med separeringen är att slammet från toalettavfallet blir renare om det inte blandas med kemikalier från tvätt och disk. Slammet ska rötas till biogas, vilket ofta sker redan idag, men ska också enklare kunna avsättas som gödningsmedel på våra åkrar. Ett sådant system beräknas dessutom spara in på dricksvatten och minska belastningen på reningsverken. 

Läs mer »

Med pompa & ståt invigdes idag ytterligare ett tankställe för fordonsgas i Biogas Östs region - denna gång vid OKQ8:s station på Ågestavägen i Huddinge. Gasen levereras av E.ON. Vid invigningen medverkade bl.a. energiminister Ibrahim Baylan (S), som poängterade att Sverige har stora möjligheter att fortsatt vara en föregångare i omställningen av transportsektorn, men att vi samtidigt måste gå hyfsat i takt med övriga EU om vi ska få till stånd verkligt långsiktiga och beständiga förändringar. Baylan lyfte också fram den energikommission som ska tillkännages under veckan, innan han genomförde premiärtankningen med den nya pumpen och tog en kort provtur i en Volvo V70 gasbil (bilder under Läs mer).

Läs mer »

Fordonsgasen har fortsatt att växa nationellt under 2014, om än i något minskad takt. Den länsvisa statistiken visar dock - dessvärre - att försäljningen i Biogas Östs region i princip legat stilla under 2014 jämfört med 2013. Samtliga län förutom Västmanland har t.o.m. minskat svagt under 2014. Västmanland har däremot fortsatt att öka kraftigt, mest tack vare kollektivtrafiken. Positivt är att försäljningen av uppgraderad biogas ändå ökar med 4 %, vilket medfört att biogasandelen gått upp över 70 % för regionen som helhet. Men överlag är signalerna oroande, och såväl kunder som producenter och distributörer behöver verkligen de långsiktiga signalerna från politiken för att våga satsa och vända kurvorna igen! 

Läs mer »

Föräljningen av fordonsgas ökar och antalet gasfordon likaså (se tidigare inlägg). Men rådande osäkerhet kring nationella styrmedel samt det låga oljepriset gör den vidare utvecklingen svårbedömd. Många biogasaktörer har tvingats sänka priserna för att behålla konkurrens-kraften och om oljepriset förblir lågt kan det bli knepigt för biogasproducenterna, något som flera aktörer vittnar om. 
- Det är klart att de här låga marknadspriserna påverkar oss och det pressar vår lönsamhet, säger Klas Gustafsson, v.VD på Tekniska Verken i Linköping.
Hur länge oljepriset kan förbli lågt råder det dock delade meningar om. Och det finns också analytiker och bedömmare som menar att ett lågt oljepris tvärtom kan gynna det förnybara. Den som lever får se. 

Läs mer »

Statistiken över fordonsgasförsäljningen i hela landet 2014 pekar uppåt. Totalt ökade fordonsgasen från drygt 146 miljoner normalkubikmeter 2013 till nära 159 miljoner normalkubikmeter 2014. Försäljningen ökade för varje enskild månad (jämfört med 2013) och totalt ser vi en ökning med 8,3 %. Försäljningen av uppgraderad biogas ökad också den för varje enskild månad (jämfört med 2013), totalt med 11,5 %. Andelen biogas i fordonsgasen ökade därmed från 61 till 63 %. Totala antalet gasbilar har också fortsatt att öka och vid årsskiftet 2014/15 räknar vi till 40 095 gasbilar i hela landet, en ökning med 7,4 % från 2013.

 

Läs mer »

Det har varit tuffa år för de lantbrukare som valt att satsa på småskalig biogasproduktion. Det visar det fleråriga utvärderingsprojekt som Hushållningssällskapet drivit och som följt ett 30-tal anläggningar i hela landet på nära håll.
- Det är bara någon enstaka anläggning som klara sig över nollsträcket, säger Lars Erik Jansson, som räknat fram de ekonomiska nyckeltalen för anläggningarna.
Orsakerna är flera. Dels är det yttre faktorer såsom lågt elpris som påverkat resultaten. Men många har också haft tekniska problem med omrörning och inmatning och inte nått förväntad produktion. Men det finns också positiva tendenser, vilket är helt avgörande för att anläggningarna ska bli de goda exempel som krävs om utvecklingen ska fortsätta.

Läs mer »

Biogas Research Center, BRC, med säte vid Linköpings universitet startade 2012 och första perioden tar slut vid utgången av 2014. Man har nu landat fortsatt finansiering från Energimyndigheten, kommuner och företag. Totalt 80 miljoner kronor kommande fyra år. Energimyndigheten bidrar med 27,6 miljoner kronor:
- Linköpings universitet har lyckats etablera en väl fungerande verksamhet med en tvärvetenskaplig inriktning. Kompetenscentrumet är en bra bas för den fortsatta utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar. Särskilt glädjande är att nya industrisektorer kommer att involveras i centrumet, säger Kalle Svensson på Energimyndigheten.

Läs mer »

Gödselgasstödet, eller den s.k. 20-öringen, ska gå till biogasanläggningar som helt eller delvis rötar stallgödsel. Idag (15/12) läggs information om villkor för gödselgasstödet och blanketten för ansökan om inkludering i systemet ut på Jordbruksverkets hemsida. För att få tillgodoräkna sig biogasproduktion fr.o.m. 1 januari 2015 är det viktigt att ansökan om inkludering inkommit senast 30 december 2014. 

Läs mer »

Ödeshögs kommun invigde måndagen 24 november en ny biogasanläggning vid reningsverket. Bandet klipptes av landshövding Elisabeth Nilsson. Slammet ska blandas med ca 8000 årston restprodukter från lokala potatisproducenten Ole Flensted AB och rötas till biogas. Produktionen beräknas till ca en halv miljon kubikmeter per år. Det blir dock ingen uppgradering av biogasen, det ansågs svårt att räkna hem i nuläget med en nästintill obefintlig lokal marknad. Biogasen ska istället användas för framställning av värme och el som främst ska användas internt i reningsverket, men ev. elöverskott planeras också säljas ut på nätet.   

Läs mer »

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i Stockholm rullar vidare med sin satsning "Matavfallskampen". Närmast på tur står hyresgäster i Stureby och Svedmyra i södra Stockholm. Under vecka 46 delas ett startpaket ut till de ca 850 lägenheterna och under kommande tre månader utmanas de boende att sortera ut så mycket matavfall som möjligt. Det är frivilligt, men alla som deltar får en biocheck. Med detta vill man inspirera och få upp hyresgästernas intresse för källsortering. Familjebostäder har som målsättning att 70 % av de boendes matavfall ska sorteras separat år 2020. I nuläget har ungefär hälften av företagets områden tillgång till matavfallsinsamling. Matavfallet används förstås till biogasproduktion. 

Läs mer »

Nu är insamlingen av fallfrukt avslutad för i år i Västmanland. Vafab Miljö har samlat in fallfrukt vid återbruken, och sedan transporterat frukten till biogasanläggningen i Västerås för att där göra förnybart fordonsbränsle av den. Totalt fick man in ca 130 ton fallfrukt under hösten, vilket gett biogas som motsvarar ca 13 000 mils bilkörning. 

Läs mer »

På Persontrafikmässan (som just nu pågår i Stockholm) hade Scania världspremiär för den nya gasdrivna stadsbussen Scania Exqui.City. Bussen är resultatet av ett utökat samarbete mellan svenska Scania och belgiska Van Hool, och bär en hel del likheter med de "superbussar" som rullar i Malmö sedan i somras. Men medan Malmös bussar är 24 meter långa med gashybridteknik, är Scanias motsvarighet "bara" 18,7 meter, med fyra dubbeldörrar och drivs av Scanias nya Euro 6 gasmotor med 320 hästkrafter. Bussen har genomgående låggolv och Scanias version har en mer markerad akter än Van Hool, men bygger på samma tanke om snabb, effektiv kollektivtrafik i innerstadsmijlö.

Läs mer »

Jordbruksverket har meddelat att systemet med gödselgasstöd, den s.k. 20-öringen till gödselbaserad biogasproduktion, måste skjutas upp ytterligare. P.g.a. att det drar ut på tiden med att få systemet notifierat av EU så kommer man inte att kunna ge stöd för biogasproduktion under 2014, systemets första period väntas istället börja 1 januari 2015. Mer info på Jordbruksverkets hemsida

Läs mer »

Den nya regeringens första höstbudget är en blandad kompott. Energigas Sverige har granskat förslagen och uttrycker viss oro för biogasen. Tydligare besked om metanreduceringsstödet för biogas från gödsel saknas, liksom besked om det reducerade förmånsvärdet för gasbilar efter 2016. Ett system med kvotplikt för biodrivmedel ska utredas, men oron för vad som händer när nuvarande skattebefrielse tar slut efter 2015 lever kvar.
-Jag är både oroad och besviken på den nytillträdda regeringen. Både S och MP har talat om nya satsningar på biogasen och om besked kring de viktiga styrmedel som löper ut inom kort, säger Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige.
Bland det positiva ska dock nämnas planerna på ett nytt "klimatinvesteringsprogram" och förslaget om bonus-malus-system för miljöbilar.

Läs mer »

Gustav Melin, VD för Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) beklagar avsaknaden av tydliga besked i regeringsförklaringen som lästes upp i fredags av nye statsministern Stefan Löfven. 
- Vi hade väntat oss besked om hur den nya regeringen vill gynna användningen av biodrivmedel om hur man vill stimulera produktionen av biodrivmedel, säger Gustav Melin, och fortsätter:
- Vi står inför en stor omställning av vägtrafiken, bort från fossila drivmedel. Det är en besvikelse att statsministerna hade så lite att säga om den utmaningen.
Det krävs nya långsiktiga styrmedel som gynnar klimatsmarta drivmedel i transporter, och stabila spelregler som möjliggör investeringar i framtidens biodrivmedel från skogsråvara. Det måste bli en del av den nyindustrialiseringsstrategi som statsministern nämner, avslutar Gustav Melin.

Läs mer »

Kommande vinter ska Swedavia snöröja grönt på Arlanda. Man har köpt in åtta stycken specialbygda biogasdrivna snöröjare. Swedavias mål är att bli kvitt alla fossila koldioxidutsläpp i den egna verksamheten senast 2020. Fordonsparken och uppvärmning av lokalerna är de enskilt största pusselbitarna. De nya snöröjarna är 15 meter långa och väger ca 30 ton. De plogar, sopar och blåser iväg resterande snö. Med biogasdrift beräknas utsläppen minska med ca 70 %. Maskinerna har två motorer, en fram och en bak, med separata system för gasen. Fordonen är utvecklade i samarbete mellan Aebi Schmidt och Volvo.

Läs mer »

Sedan våren 2014 har ansvaret för biogasproduktionen från samrötning i Linköping överförts till Tekniska Verken AB från dotterbolaget Svensk Biogas, som nu sysslar enbart med markndsföring och försläjning. Tekniska Verken producerar dessutom sedan tidigare biogas från slam vid reningsverket i Linköping. Nu har Tekniska Verken ansökt hos mark- och miljödomstolen om att få ta emot och behandla upp till 250 000 årston material i samrötningsanläggningen - en dubblering från dagens 125 000 årston. Anläggningen behandlar idag avfall från både livsmedelsindustrier och hushåll. Man ser dock både en ökad efterfrågan på biogas, samt att en ökad mängd organiskt avfall tillgängliggörs för biogasproduktion framöver, vilket föranlett ansökan. 

Läs mer »

Den 23 september anordnades en galamiddag vid världen största nyttofordonsmässa, IAA i tyska Hannover. Vid middagen delades en rad olika priser ut och priset för Bus of the year gick för första gången någonsin till en gasbuss: MAN Lion's City GL CNG. Juryn består av fackpressjournalister från buss- och persontrafiktidningar i 19 europeiska länder. Grattis säger vi! Många av invånarna i Biogas Östs region har redan chansen att åka med MAN:s gasbussar - om än inte just denna modell - då dessa rullar i bl.a. Uppsala, Linköping, Norrköping, Örebo och Stockholm. 

Läs mer »

Svensk Växtkraft har under många år framgångsrikt levererat biogas till Västerås Lokaltrafik (VL) i Västerås, och på senare år även till depåer i Sala och Köping. VL expanderar dock snabbt antalet gasbussar och produktionstakten har inte hunnit med. Därför slöts ett avtal med Swedish Biogas Internationalt (SBI) om leverans av uppgraderad biogas från en ny anläggning invid Svensk Växtkraft i Västerås. Anläggningen, som ska producera 3 miljoner normalkubikmeter fordonsgas, samägs av SBI och ett antal lokala lantbrukare som levererar substratet. Rötningsanläggningen stod klar redan 2013, men p.g.a. problem med leveransen av uppgraderingsanläggningen har fordonsgasen dröjt. Men den 22 september var det så dags för fordonsgasleverans - något som kommer innebära mycket mer biogas till Västeråsarnas bussar, sopbilar och bilar.

Läs mer »

Den nationella biogasstatistiken för 2013 är nu offentliggjord. Statistiken sammanställs och publiceras årligen i samarbete mellan Energimyndigheten, Energigas Sverige, LRF, Avfall Sverige och Svensk Vatten. I år visar denna på 6 % ökning av produktionen nationellt, från 1589 GWh till 1686 GWh. I Biogas Östs region är ökningen något större med ca 10 %, från 609 till 669 GWh. Reningsverken står alltjämt för den största delen av produktionen, men ökningen är störst för samrötning av avfall samt gårdsanläggningar. Uppgradering till fordonsgas är det vanligaste användningsområdet - drygt 53 % av biogasen går till transportsektorn. Återigen ligger Biogas Östs region över rikssnittet då ca 68 % av biogasen går till uppgradering i östra Mellansverige. 

Läs mer »

Nu drar matavfallsinsamling igång i Mjölby och Boxholms kommuner i Östergötland. Man kommer att använda samma system med Gröna Påsen som i bl.a. Linköping. Matavfallet ska användas för biogasproduktion. Under september månad kommer alla hushåll att få hem ett startpaket innehållande påshållare, gröna påsar, slaskskrapa och informationsmaterial.

Läs mer »

Örebro kommun har minskat sin klimatbelastning inom den egna organisationen rejält de senaste åren. Målet är att halvera koldioxidutsläppen till 2020, något man ser ut att klara med god marginal.
- Det går bättre än förväntat för kommunen när det gäller minskningen av koldioxidutsläpp, säger Per Elvingson, klimatstrateg på Örebro kommun.
Uppföljningen visar att utsläppen från kommunens olika förvaltningar och bolag har minskat med 33 % mellan åren 2000 och 2013. Satsningen på biogas, vindkraft och att få ner matens klimatpåverkan lyfts fram som viktiga faktorer bakom den stora minskningen. När det gäller att få ner utsläpp från alla invånare och verksamheter inom kommunens gränser går det dock trögare: 18 % under samma tidsperiod. Takten måste öka, konstaterar Per Elvingson.

Läs mer »

Hösten kommer krypandes och med den fylls många trädgårdar med fallfrukt som inte alltid hinner tas om hand och nyttiggöras. Under de senaste åren har alltfler återvinningscentraler ställt ut särskilda kärl för att samla in fallfrukt som sedan används för biogasproduktion. Vafab Miljö i Västmanland börjar fr.o.m. idag (12 september) att samla in fallfrukt i Västerås och Skultuna för vidare transport till biogasanläggningen i Västerås. Vissa andra, såsom Karlskoga Energi & Miljö, uppmuntrar istället innvånarna att lägga ev. outnyttjad fallfrukt i det vanliga bruna kärlet för matavfall som sedan hämtas och körs till biogasanläggningen. Ett kilo fallfrukt ger biogas som kan driva en bil ca 1 km - så håll utkik efter vad som gäller på din hemort! 

Läs mer »

Ytterligare en av kommunerna i Biogas Östs region är nu på gång med insamling av matavfall för biogasproduktion. Östhammars kommun i Norduppland drar igång insamlingen under 2015. Matavfallet kommer att omlastas vid kommunens avfallsstation i Väddika för vidare transport till Uppsala Vatten & Avfalls biogasanläggning i Uppsala, där matavfallet rötas till biogas som uppgraderas till fordonsgas som bl.a. tankas av bussarna i Uppsala. 

Läs mer »

Fordonsgasen fortsätter öka visar SCB:s siffror för första halvåret 2014. Leveranserna i hela landet uppgick till ca 79 miljoner normalkubikmeter - en ökning med 8 % jämfört med samma period 2013. Inget annat bränsle uppvisar samma ökningstakt. Andelen biogas varierar över landet, men som helhet ligger den fortsatt kring 60 %. Den positiva utvecklingen till trots oroas många i branschen för att skattebfrielsen för biogas snart löper ut, utan att några besked givits om vad som skall gälla därefter. Efter höstens val måste arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta konkretiseras och påskyndas om målet ska kunna nås. 

Läs mer »

Idag publicerade Gröna Bilister sin rapport Drivmedelsfakta 2014 som jämför klimatprestandan hos samtliga drivmedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Rapporten baseras på data från helåret 2013 och de senaste schablonerna från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och EU. Rapporten tar även hänsyn till klimatpåverkan från drivmedlets hela livscykel, dvs. även produktion och distribution.
- Det bästa biodrivmedlet som går att få tag på är biogas, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. I genomsnitt minskar biogasen klimatpåverkan med 75 %. 
Läs mer och ta del av rapporten i sin helhet på Gröna Bilisters hemsida.

Läs mer »

Den frågan har JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) fått ca 1 miljon kronor i forskningsanslag för att utreda. Så som våra reningsverk är byggda idag kan de inte hantera alla läkemedel och kemiska substanser som varje dag spolas ner i våra toaletter. Föroreningarna kan skada människor, djur och ekosystem när de kommer ut i vår natur och därför måste bättre lösningar utvecklas.

-– Vi ska undersöka hur substanserna bryts ner genom tre typer av behandling som i dag används eller som skulle kunna användas för klosettvatten och latrin: våtkompostering, ureahygienisering och rötning, säger David Eveborn, forskare vid JTI. 

Läs mer »

Jordbruksverket arbetar för fullt med att utforma riktlinjer och villkor för det (förhoppningsvis) kommande stödet till biogasproduktion från gödsel, den s.k. 20-öringen. Man väntar på ett formellt godkännande av stödet från EU-kommissionen, men därefter kommer alla anläggningar som rötar (samrötar) gödsel i någon form att kunna ansöka om att inkluderas i stödsystemet. Mer information kommer löpande att publiceras på Jordbruksverkets hemsida

Läs mer »

Sverige ligger långt fram vad gäller källsortering och återvinning av avfall. Alltfler kommuner satsar också på separat sortering och hantering av matavfall, inte sällan via biogasproduktion. Tekniska Verken i Linköping har infört Gröna Påsen för insamling av matavfall till biogasproduktion, vilket ytterligare ökat det internationella intresset för en redan mycket framgångsrik "biogaskommun". Med anledning av detta har Tekniska Verken nu översatt en informationsfilm om Gröna Påsen till engelska. Se filmen om "The Green Bag" här.

Läs mer »

Uppgradering av biogas lämpar sig än så länge bäst i större skala, men småskaliga lösningar är ett intressant utvecklingsområde. Tillsammans med SLU och KTH har forskare på JTI i Uppsala utvecklat två tekniker för småskalig uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet (> 97 % metanhalt). Teknikerna testas i JTI:s mobila småskaliga biogasanläggning som placerats vid SLU:s anläggning utanför Uppsala. Det första steget kallas processintern metananrikning och genom detta har man lyckats "anrika" biogasen i rötkammaren till 81 % metanhalt. För att nå hela vägen upp över 97 % har man därefter låtit biogasen passera en bädd av träaska som binder ytterligare koldioxid. 

Läs mer »

Det är lönsamt att kombinera odling av sockerbetor med raps eller råg när man odlar substrat för biogasproduktion. Det visar preliminära resultat från JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, som genomför försök av det tyska tvågrödesystemet i Sverige sedan 2011.

Målet är att hitta lönsamma system som kan kombinera odling av ettåriga energigrödor med ettåriga livsmedelsgrödor. Detta har bland annat testats på biogasanläggningen i Jordberga i Skåne, där grödor och odlingsrester ska användas som substrat för biogasproduktion. Projektet visar att odling av raps eller råg tillsammans med sockerbetor ger substrat till biogasproduktion till en kostnad som biogasanläggningarna är villiga att betala. 

Läs mer »

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, i Uppsala söker biogasintresserade lantbrukare och livsmedelsföretagare till EU-projektet Biogas3, med syfte att öka kunskap och intresse för småskalig biogasproduktion. Det första steget är en enkät som nu är öppen för alla möjligt intresserade.
- Vi vill skaffa kunskap om vilka kvantiteter av restprodukter som företagen har. Det gäller allt från skörderester till förpackade livsmedel som blivit för gamla för att sälja. Vi vill även veta vad de har för energibehov i sin verksamhet, säger Gustav Rogstrand, projektledare och chef för miljösektionen på JTI.
Av de som deltar i enkäten kommer tre företag eller konstellationer att väljas ut och få en kostnadsfri förstudie kring småskalig biogasproduktion genomförd. 

Läs mer »

Idag släppte Energimyndigheten rapporten Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013. Rapporten sammanställer inrapporterad data över biodrivmedel till fordon som införts genom EU:s förnybarhetsdirektiv och de s.k. hållbarhetskriterierna. Baserat på inrapporterade uppgifter har nyckeltal för genomsnittlig klimatnytta beräknats. Biogasen ligger fortsatt bra till; biogas som producerats i Sverige och används som fordonsbränsle har en genomsnittlig utsläpssreduktion på 73 %. Den "hållbara" biogasen har bidragit till att reducera koldioxidutsläppen med knappt 200 000 ton från transportsektorn. Totalt har det inrapporterats ca 9,7 TWh hållbara biodrivmedel, vilka sammantaget minskat utsälppen från transporter med nära 2 miljoner Läs mer »

Tisdagen den 3 juni togs det första spadtaget för biogasanläggningen som ska byggas i Gladö Kvarn i Huddinge. Till grund för anläggningen ligger ett samarbete mellan Scandinavian Biogas Fuels och SRV återvinning och dess 5 ägarkommuner i Södertörn. Mer matavfall kommer att kunna samlas in från både ägarkommunerna och andra kringliggande kommuner och produktionen av biogas kommer att öka med 50 % jämfört med 2013 års biogasproduktion i Stockholmsområdet. 

- Detta är en värdefull pusselbit i arbetet för att skapa ett klimatanpassat kretslopp i Stockholmsregionen, säger Göran Persson, styrelseordförande för Scandinavian Biogas och Sveriges förre stadsminister.

Läs mer »

Biogasbolaget AB, som samägs av Karlskoga Energi & Miljö samt Örebro och Kumla kommun via det gemensamma utvecklingsbolaget Kumbro AB, öppnar under 2015 sitt andra tankställe för fordonsgas. Biogasbolaget äger och driver en produktionsanläggning för biogas i Karlskoga som vid full produktion ska ersätta ca 5 miljoner liter bensin och diesel. I Karlskoga finns även bolagets första mack.
-Biogasmarknaden fortsätter att växa, vilket ger oss möjligheten till fortsatt tillväxt i bolaget, säger marknads- och informationschef Leif Lundell.
I.o.m. detta blir också Kumla den tredje kommunen i Örebro län som ges möjlighet att tanka förnybar fordonsgas på hemmaplan.  

Läs mer »

Avfallstrenden går åt rätt håll! Enligt Avfall Sverige minskade mängden avfall per person förra året till totalt 458,4 kg. Den totala mängden behandlat hushållsavfall var 4,4 miljoner ton. Både materialåtervinning och biologisk behandling, såsom rötning, ökar i Sverige precis som i hela EU. Under 2013 ökade mängden matavfall till biologisk återvinning med 17 % jämfört med året innan. Rötningen ökade med 25 % medan kompostering minskade med 10 %. Trenden att alltmer matavfall används till biogasproduktion fortsätter alltså!

Läs mer »

På lördag firar gasbussdepån vid Kallerstad i Linköping 10 år! Linköping är en av föregångsorterna i Sverige när det gäller biogasbussar och Östgötatrafiken är idag en av de trafikhuvudmän med störst andel gasbussar i hela landet. 10-årsjubileet firas med öppet hus på depån kl. 10-15 där bl.a. operatören Veolia och Svensk Biogas, som levererar gasen till bussarna, deltar och svarar på allmänhetens frågor. Det bjuds på korv och kaffe och det kommer finnas en rad aktiviteter för stora och små. Man bjuder även på fri transport från Linköpings resecentrum till Kallerstads bussdepå.   

Läs mer »

Finspångs Tekniska Verk planerar att investera drygt 19 miljoner kronor i en ny och effektivare biogasanläggning vid Axsäters reningsverk. Den gamla anläggningen är byggd 1960 och används för att generera värme tillbaka till reningsverket.
- Men den nya anläggningen får vi inte bara värme utan den genererar även el, säger Jan Petersson, chef för vatten och avlopp. 
Med den planerade nya anläggningen kommer man att gå från mesofil till termofil rötning, vilket väntas snabba på processen och samtidigt öka gasutbytet. En ansökan om investeringsstöd är inskickad till Energimyndigheten och svar väntas i juni. Om anläggningen blir av blir det den första i sitt slag, vilket man hoppas ska kunna inspirera fler små kommuner som vill uppdatera sina biogasanläggningar.  

Läs mer »

Den 9 maj var energiminister Anna-Karin Hatt (C) på rundresa i Sörmland tillsammans med LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson. Under dagen besöktes ett antal energiproducerande gårdar i länet. Dagen avslutades med besök på den stora biogasanläggningen utanför Katrineholm där Swedish Biogas International tillsammans med ett tiotal lokala lantbrukare producerar förnybart fordonsbränsle till Stockholmsmarknaden. Under hela besöket diskuterades vikten av omställning till förnybar energi och de behov av långsiktighet som krävs för omställningen inom transportsektorn.    

Läs mer »

Årets sommarinternat, som arrangeras av SGC i samarbete med en rad svenska universitet och högskolor, går av stapeln 11-15 augusti i Dalsländska Ed. Internatet riktar sig främst till ingenjörer inom industrin samt doktorander vid svenska universitet och högskolor. Programmet är varierande och spänner över allt från rötning och förgasning till motor- och turbinteknik samt flera intressanta studiebesök i Västsverige. Mer information hittar du på GasAkademins hemsida.  

Läs mer »

Idag publicerades färsk statistik över fordonsgasförsäljningen i Sverige första kvartalet 2014. Denna visar att fordonsgasen ökar mest av alla drivmedel, upp 9 % jämfört med samma period förra året. Leveranserna första kvartalet uppgick till 39,5 miljoner normalkubikmeter, eller ca 31 000 ton, vilket motsvarar strax över 400 GWh. I.o.m. ökningen har fordonsgasen även passerat etanolen och blivit bäst säljande alternativa drivmedel. Mer än 60 % utgjordes av biogas, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året.
- 9 % ökning är fantastiskt med tanke på att politikerna inte gett aktörerna tydliga eller långsiktiga besked om de ekonomiska förutsättningarna som gäller idag eller framöver, kommenterar Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Läs mer »

Att vara sopgubbe är ett tufft och slitsamt jobb, men vad många  inte tänker på är hur stor insats de gör för vårt samhälle och vår miljö - varje dag! 

SRV Återvinning uppmärksammar nu sopgubbarnas stora miljöinsats i kampanjen "Peace, love och avfallshantering" som just nu pryder avfallsbilarna runt om i Södertörn. I kampanjen är det sopgubbarna själva som ställer upp som fotomodeller och på SRV Återvinnings hemsida kan du läsa mer om kampanjen. Där kan du även ta del av deras bästa miljötips!

Läs mer »

Idag invigde Svensk Växtkraft, och moderbolaget Vafab Miljö, sitt femte tankställe för fordonsgas. Tankstället ligger i Västerås norra utkant utmed vägen till Sala och är det tredje tankstället i Västerås. Därtill är detta det 50:e publika tankstället i Biogas Östs region!
-Vi satsar på fler biogasmackar i regionen eftersom tillgängligheten för tankställen är viktigt, säger Andreas Porswald, styrelseordförande i Svensk Växtkraft. 
I samband med invigningen gjordes även bytet av enhet för fordonsgasen från normalkubikmeter till kilogram. Bytet görs i hela Sverige för att anpassa systemet till övriga Europa. Bytet innebär dock inget för kunderna - man kommer fortfarande få lika mycket gas i tanken och priset är det samma per energienhet. Se bilder från invigningen nedan.

Läs mer »

Uppsala Vatten & Avfall genomför just nu projektet Sorteringskvalitet för att försöka förmå Uppsalaborna att källsortera bättre. En del i projektet är en pilotstudie med dörrknackning i området Gottsunda med ca 4000 hushåll. Syftet är att uppmuntra en bättre källsortering genom att förklara nyttan med att sortera och återvinna avfall. Ett viktigt skäl är att få fler att sortera mer av sitt matavfall till biogasproduktionen i stan.
- En påsa matavfall kan driva en bil i två och en halv kilometer, så var man slänger sina sopor har verkligen betydelse, säger projektledaren Anna Hjerne från Uppsala Vatten.
Försöket i Gottsunda pågår april-maj och metoden ska sedan utvärderas för att eventuellt spridas vidare i stan.

Läs mer »

I Västmanland finns en lång tradition av samverkan i avfallsfrågor med en gemensam infrastruktur och ett helhetstänk över kommungränserna via det gemensamma avfallsbolaget Vafab MIljö. Ett område där man ligger långt fram är sorteringen av matavfall till biogasproduktion. Under 2013 samlade regionens invånare gemensamt in 16 700 ton matavfall, en liten ökning från året innan. Biogasen används till stor del av Västerås Lokaltrafiks (VL) bussar, både i stadstrafiken i Västerås och i regiontrafik ute i länet. Något som avspeglas i den jämförelse av kollektivtrafiken i hela landet som SKL nyligen publicerade. Västmanland placerar sig högst upp på listan över andel fordonskilometer med buss som körs med förnybara bränslen (57 % år 2012), mycket tack vare en långsiktig och tydlig satsning på biogas. 

Läs mer »

Tisdagen den 18 mars gick Biogas Östs årsmöte av stapeln i Linköping. Efter årsmötet åkte deltagarna på två studiebesök i Östergötland. Först besökte vi Tekniska Verkens optiska sorteringsanläggning utanför Linköping. Där fick vi se hur gröna påsar fyllda med Linköpingsbornas matavfall separeras från övrigt hushållsavfall. Matavfallet omvandlas därefter till biogas och hushållsavfallet blir till fjärrvärme. 

Det andra studiebesöket gjordes på Ölmetorps småskaliga biogasanläggning norr om Rejmyre. På gården i Ölmetorp produceras mjölk från 170 kor. För att ta tillvara på gödseln från korna byggdes en biogasanläggning där el och värme till gården produceras. Produktionen har varit igång sedan augusti 2011. 

Läs mer »

Idag invigde Uppsala Vatten sin nya anläggning för biogasrening vid Kungsängens gård. Med den nya anläggningen kommer produktionen av biogas att öka med cirka 40 % i Uppsala. Tidigare har cirka 70 % av biogasen som producerats på Kungsängens gård kunnat uppgraderas för att användas som fordonsbränsle, medan resterande del har använts för att producera el och värme. I och med den nya anläggningen har kapaciteten ökat så att hela produktionen kan användas till biogas för fordon, vilket minskar användningen av fossila bränslen.

Läs mer »

Två viktiga beslut ska nu fattas i Stockholms stad för att underlätta produktionen av biogas. Det ena gäller flytten av Bromma reningsverk till Henriksdals reningsverk, där investeringar på 6 miljarder kronor ska fördubbla kapaciteten för biogasproduktion. 

Det andra gäller bolagisering av stadens avfallsverksamhet, som istället hamnar under Stockholm Vattens ansvar. Till följd av detta ska det investeras 250 miljoner kronor för att öka matavfallsinsamlingen i hela staden. Sedan februari 2013 har 2800 hushåll haft möjligheten att på prov använda gröna påsen till sitt matavfall. En del i ledet till ökad matavfallsinsamling är att erbjuda ytterligare 1500 hushåll att sortera ut sitt matavfall i gröna påsar. 

Läs mer »

I veckan rapporterade Sveriges Radio P4 Stockholm om att Stockholm Vatten planerar för en nedläggning av Bromma reningverk i västra Stockholm. All avloppsrening ska enligt planen flyttas till Henriksdal, vilket dels skulle ge en mer effektiv rening, men även ge plats åt bostäder i Bromma. Det rapporterades även att detta skulle påverka Stockholm Vattens möjligheter att producera biogas, kapaciteten kan sjunka med 15 % enligt reportaget. Ledningen för Stockholm Vatten var dock snabba med svaret och menar att flytten in alls innebär någon minskad biogasproduktion. Tvärtom avser man att fördubbla produktionen fram till 2018. Brommas rötningskapacitet skulle inte behöva ersättas förrän efter 2020 och fram tills dess räcker Henriksdals kapacitet. 

Läs mer »

Allt fler intresserar sig för matavfallet som resurs och vill sortera ut matavfallet separat. Allt fler kommuner erbjuder också invånarna den möjligheten. I några Östgötska kommuner används gröna påsar för matavfallet, som sedan sorteras optiskt från övrigt avfall i Tekniska Verkens anläggning i Linköping. Matavfallet går till biogasproduktion. Nu har Tekniska Verken tagit fram två informativa filmer om "Gröna Påsens resa" - en för vuxna och en för de yngre. Är du intresserad av att se mer av hanteringen i verkligheten så anordnar Biogas Öst studiebesök bl.a. till sorteringsanläggningen i Linköping den 18 mars.

Läs mer »

Vi skrev nyligen om det omarbetade gödselgasstödet som i korthet innebär att hela Sverige får möjlighet att ta del av "20-öringen", ett takbelopp införs och dubbelt tak sätts för satsningar på fordonsgas. Det blir sedan upp till Jordbruksverket att ta ställning till den exakta taknivån. Den 6 mars skickade regeringen ett brev till EU-kommissionen, en s.k. pre-notifiering, som är en del i notifieringsprocessen och ska ge svar på ev. frågeställningar. Detta ska underlätta processen senare när den slutliga statsstödsansökan skickas in. Den 19 mars anordnar Landsbygdsdepartementet ett öppet samråd i Stockholm för att informera om och diskutera satsningen med branschen. Biogas Öst kommer att delta och bevaka vad som sägs. Mer info här.

Läs mer »

Bolaget Strängnäs Biogas AB, som huvudsakligen ägs av lantbrukare i Strängnäs med omnejd, syftar till att bygga och driva en biogasanläggning för rötning av gödsel, organiskt avfall och vall/energigrödor i Strängnäs. Biogasen är tänkt att uppgraderas och användas för fordonsdrift. Initial produktion är beräknad till ca 2 milj. Nm3, men med möjlighet till ökad produktion. På bolagets hemsida finns nu ett antal rapporter från olika förstudier som analyserat affärsmodell, marknadsförutsättningar, lokalisering m.m. Sedan tidigare har man också erhållit tillstånd enligt miljöbalken för produktion av biogas, uppgradering till fordonsgas samt förädling av biogödsel till näringskoncentrat.  

Läs mer »

Hösten 2013 kom förslag från Landsbygdsdepartementet om ett stöd för gödselbaserad biogasproduktion. Stödet skulle dock utformas som ett pilotprojekt i södra Sverige, men efter frän kritik från branschen har man nu arbetat om förslaget. Alla anläggningar, oavsett lokalisering, kommer att kunna få stöd upp till ett takbelopp. Regeringens förslag måste dock godkännas av EU-kommissionen innan det förhoppningsvis börjar gälla senare i år och till och med år 2023. Den föreslagna stödnivån är 20 öre per kWh biogas från gödsel, takbeloppet blir dessutom dubbelt så högt för de som uppgraderar till fordonsgas då detta bedöms ge störst miljönytta.

Läs mer »

Enligt färsk statistik över såld mängd fordonsgas i Sverige fortsatte försäljningen att öka 2013, precis som tidigare år. Men takten har avtagit. I Biogas Östs region ökade försäljningen med nästan 5 % jämfört med 2012. Positivt är att biogasen står för hela ökningen då mängden naturgas som säljs som "back-up" minskar för första gången. Detta innebär också att andelen biogas har ökat - andelen varierar kraftigt mellan olika län men totalt i Biogas Östs region ligger den på 68 %. Snittet för hela Sverige är drygt 61 %. Se mer detaljer i statistikportalen.

Läs mer »

Energimyndigheten har beslutat om stöd till 12 projekt inom biogasområdet, totalt omfattande ca 100 miljoner kronor. Projekten ska på olika sätt syfta till att testa och introducera ny teknik på biogasområdet. Två av de beviljade projekten finns i Linköping. Svensk Biogas får 5 Mkr för att installera s.k. virvelcykloner som ska förbättra rejekthantering vid förbehandlingen av matavfall. Utrustningen ska minska antalet driftstopp, öka kapaciteten och därmed öka biogasproduktionen med ca 2 GWh/år. Teknisk Verken i Linköping får nära 6 Mkr för att bygga en anläggning för efterrötning av slammet. Genom att slammet rötas en gång till ska biogasproduktionen ökas med ca 1,3 GWh/år. 

Läs mer »

Stockholms stad har höga ambitioner på matavfallsområdet. Under 2013 genomfördes ett försök med optisk matavfallssortering i gröna påsar i samarbete mellan staden, Stockholmshem och Familjebostäder. Ca 2800 hushåll fick erbjudande om att vara med i försöket och hela 84 % accepterade. I dagarna skickas tackkort ut till alla som deltagit, som även får möjlighet att fortsätta. Dessutom ska ytterligare 1000-3000 hushåll erbjudas att delta. 
- Det är fantastiskt roligt att så många av de tillfrågade hushållen valt att delta i försöken med optisk matavfallsinsamling. Stockholmarna vill bidra till en bättre miljö och det här visar att vårt mål om att samla in 50 % av stockholmarnas matavfall till 2018 är möjligt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm.

Läs mer »

Svensk Biogas, helägt dotterbolag till kommunalägda Tekniska Verken i Linköping, kommer fr.o.m. 1:a mars 2014 få ett mer renodlat marknadsfokus med enbart distribution och försäljning av biogas till fordon. Idag driver man produktionsanläggningar i Norrköping och Linköping samt har 12 publika tankställen för fordonsgas, men produktionsdelen kommer istället att införlivas i moderbolaget Tekniska Verken. Tekniska Verken driver i sin tur redan biogasproduktionen vid reningsverket i Linköping och har dessutom en framgångsrik FoU-verksamhet på biogassidan. Uppdelningen har planerats en tid och kommer inte att betyda någon skillnad för biogaskunderna.
- Vi tror att detta resulterar i en vassare organisation som står bättre rustad för framtida utmaningar, säger Klas Gustafsson, vice VD Tekniska Verken. 

Läs mer »

Den Polska busstillverkaren Solaris har levererat en lång rad biogasbussar till olika operatörer i Sverige, men nu har man även fått sin första Svenska order på en gas-el-hybridbuss. Det är Västerås Lokaltrafik (VL) som gjort beställningen, som en del av EU-projektet Baltic Biogas Bus där VL och Biogas Öst är de svenska representanterna. Bussen är en tolvmeters Solaris Urbino som ska testas i stadstrafiken i Västerås. Leverans sker i juni och bussen sätts i trafik i september. Ungefär samtidigt kommer den Norska staden Bergen också få levererat gas-el-hybridbussar som ska testas och utvärderas, dock med ett annat utförande och från en annan leverantör - men även detta som en del i projektet Baltic Biogas Bus

 

Läs mer »

E.ON jobbar i samarbete med OKQ8 för att förbättra tillgängligheten till förnybart fordonsbränsle. Nyligen öpnade man sitt åttonde tankställe för fordonsgas i Stockholmsregionen, denna gång vid OKQ8:s fullservicestation på Stålhamravägen (utmed E20) i Södertälje. Detta är det 24:e publika tankstället för fordonsgas i Stockholms län - en god början på det nya biogasåret!

Läs mer »

Våren 2012 infördes systemet med matavallsinsamling i gröna påsar i Linköping. Sedan dess har ca 80 % av invånarna valt att börja sortera sitt matavfall till biogasproduktion. Sedan systemet infördes har Tekniska Verken gjort flera s.k. plockanalyser av påsarnas innehåll. I analyserna skiljer man på oundvikligt matavafall såsom kaffesump och potatisskal, och rent svinn, dvs. ätbar mat som kastas i onödan. Strax efter införandet besod 20 % av påsarnas innehåll av svinn, men nu har man sett en minskning med 2-3 %, vilket innebär många kilo mat då man årligen samlar in tusentals ton avfall. Det finns inga säkra skäl till varför minskningen skett, men det tros bero på att sopsortering gör människor mer medvetna om hur mycket vi faktiskt slänger.

Läs mer »

Våren 2012 invigdes Stockholms läns första förbehandlingsanläggning för matavfall av SRV Återvinning i Huddinge. Sedan dess har "slurry" tillverkats i Huddinge, men man har tvingats transportera denna till andra rötningsanläggningar för att tillverka biogas. Nu står det dock klart att det ska uppföras en biogasanläggning invid förbehandlingen i Huddinge då SRV:s samtliga fem ägarkommuner har sagt ja till projektet. Det nya produktionsbolaget ska samägas av privata företaget Scandinavian Biogas Fuels (60 %) och SRV Återvinning (40 %). Biogas ska uppgraderas till fordonsgas som ska kunna tankas på mackar i Stockholmsområdet. Nu sluts hela kedjan i Huddinge!

Läs mer »

Det nya trafikavtalet för Stockholms innerstad och Lidingö träder i kraft i augusti 2014. Operatören Keolis kommer att ansvara för trafiken och i samband med det nya avtalet har man lagt en stor order omfattande 195 nya bussar från tyska MAN. Ett femtiotal bussar blir s.k. hybdrider som för första gången ska köras i Stockholm i stor skala. Dessutom ingår 71 st ledbussar som drivs med biogas och 72 biodieselbussar. Samtliga nya bussar kommer att leva upp till de nya hårdare miljökraven i Euro6.  

Läs mer »

Den 16 december lämnades utredningen Fossilfrihet på väg, eller FFF-utredningen som den mer populärt har kallats, över till energiminister Anna-Karin Hatt. Utredningen, som letts av professor Thomas B. Johansson, landade slutligen på ca 1100 sidor. De huvudsakliga förslagen rör: utvecklad samhällsplanering för minskad efterfrågan på transporter, infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag, effektivare fordon, ökad andel biodrivmedel samt elektrifiering. Dagen efter överlämningen svämmas webben över av kommentarer, inlägg och notiser och utredningen får både ris och ros. Biogas Öst instämmer med bl.a. Svebio om att det som verkligen behövs nu är handlingskraft och att vi får till stånd en konkret politisk diskussion och allra helst politiska beslut redan innan valet 2014.

Läs mer »

Årets Biogasutmräkelse delas ut till en person eller organsiation som gjort betydande insatser för biogasen lokalt, regionalt eller nationellt. Bland 12 inkomna förslag hade "juryn" i Biogas Östs styrelse plockat ut tre slutnomineringar: landsbygdsminister Eskil Erlandsson, drivmedelsstrateg Sara Anderson på Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting, samt Karlskoga Biogas och senior advisor Tommy Thalbäck. Vid BiogasTinget i Stockholm den 4 december delades utmärkelsen ut av Biogas Östs styrelseordföande Andreas Porswald och det blev alltså Karlskoga Biogas och senior advisor Tommy Thalbäck som gick hem med 2013 års utmärkelse! 

Läs mer »

Den 5 december var det stor invigning av den nya biogasanläggningen i Karlskoga. Man passade även på att byta namn från Karlskoga Biogas till Biogasbolaget då Örebro kommun, och snart även Kumla, är delägare i anläggningen. Ca 5 miljoner Nm3 förnybar ska produceras från matavfall, flytgödsel och vallgröda. VD Jens Isemo samt kommunstyrelsens ordförande i både Örebro och Karlskoga betonade alla vikten av samarbete över kommungränserna i biogasfrågan.
- Då vi ska producera framtidens fordonsbränsle, tycker vi att framtiden ska få inviga anläggningen, sade marknadschef Leif Lundell, och lät tre sjätteklassare inviga anläggningen.
Biogasbolaget är ett välkommet tillskott i regionen med ny produktion och nya tankställen som suddar ut en vit fläck på biogaskartan.

Läs mer »
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt