Inlogg deltagare
När organiskt material rötas, d.v.s. bryts ned med hjälp av bakterier i en syrefri miljö, bildas det en gas som kallas för biogas. Denna gas innehåller cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid, samt en liten andel andra gaser.
I princip allt organiskt material kan används för att producera biogas. Exempelvis avloppsslam, hushållsavfall, restaurang-, industri- eller slakteriavfall, gödsel, lantbruksgrödor samt material från skog eller vattendrag. Av landets totala biogaspotential finns den största i lantbrukssektorn. När biogasen har rötats får man en rötrest som fungerar utmärkt som gödningsmedel och kan återföras till lantbruket om man kontrollerat att den inte innehåller några skadliga ämnen. På så sätt minskas användandet av konstgödsel, som har en energikrävande framställning baserad på fossila bränslen, och ett naturligt kretslopp har skapats.
 
Olika typer av produktionsanläggningar

Avloppsreningsverk
: Biogasproduktion har länge använts som en metod för slamreduktion. Det går att blanda avloppsslamet med annat organiskt material och på så sätt öka produktionen i våra avloppsreningsverk. Kan vara svårt att få slammet certifierat som biogödsel.

Samrötningsanläggningar
: Här blandas olika former av organiskt material, exempelvis matavfall, slakteriavfall och lantbruksgrödor/avfall. 
Gårdsanläggningar: Småskaliga anläggningar där vanligen gödsel rötas tillsammans med annat organiskt material från lantbruket.

Deponier
: I deponier bildas spontant biogas som kan användas för el eller uppvärmning, gasen är svårare att uppgradera till fordonsgas då den innehåller för mycket kväve. Med den nya kryotekniken kan dock detta bli möjligt.
  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt