Inlogg deltagare

Minst tio av Sveriges sexton nationella miljömål kan uppnås på samma gång med hjälp av biogas. Det gör biogas till en en mycket effektiv satsning för att nå flera av våra miljömål.

Renaste bränslet
Få andra bränslen är så miljö- och hälsovänliga som biogas. Biogas minskar koldioxidutsläppen med upp till 180 procent tack vara bonuseffekten från minskat metanläckage (Jordbruksdepartementet, 2007). Dessutom är halterna av övriga föroreningar låga jämfört med andra kommersiella drivmedel, och tunga fordon som drivs med biogas har en lägre bullernivå. Framförallt i städer har minskade luftföroreningar och lägre bullernivåer en positiv inverkan på allmänhälsan och samhällsekonomiska kostnader.

Resurseffektivt
Genom att använda avfall för energiproduktion löses både avfalls- och energiproblemet på samma gång vilket är resurseffektivt. Den lokala produktionen och användningen ger även ökad klimatnytta eftersom antalet långväga transporter minskas. Ett hållbart kretsloppssamhälle skapas när lokalt avfall används för lokal energiproduktion och rötresten återförs till lantbruket. Biogödsel av hög kvalitet kan ersätta handelsgödsel och på så sätt får man ytterligare klimatmässiga och ekonomiska fördelar. I rötningsprocessen mineraliseras även kvävet och blir mer lättillgängligt för växterna, vilket minskar risken för växtnäringsläckage. 

Effektiv markanvändning
Eftersom produktionen av biogas till viss del baseras på avfall behöver inte lika mycket mark tas i anspråk för att få förnyelsebar energi. Biogas ger högst energiutbyte per uppodlat hektar jämfört med andra alternativ (Jordbruksdepartementet, 2007) och det går även att använda många olika substrat som inte konkurrerar med matproduktion. Rötningsprocessen reducerar dessutom lukt, grobara ogräsfrön och vissa patogener i gödseln. 

  
 
Hem   |   Om Oss   |   Biogasfakta   |   Infomaterial   |   Karta & Statistik   |   Medlemmar   |   Blogg   |   Kontakt